نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

محورهاي اصلي و فرعي كنفرانس:


محور فرعي                                                       محور اصلي     
مهندسي نرم افزار                                               علوم و مهندسي كامپيوتر    
هوش مصنوعي                                                 علوم و مهندسي كامپيوتر    
معماري كامپيوتر                                                علوم و مهندسي كامپيوتر    
فن آوري اطلاعات و ارتباطات                              علوم و مهندسي كامپيوتر    
كنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون (ACI)                 مهندسي برق    
شيمي و مواد (CAM)                                        مهندسي برق    
كنترل و حفاظت (CAP)                                      مهندسي برق    
ديسپاچينگ و مخابرات (DTC)                             مهندسي برق    
بهره‌وري و مديريت انرژي (EEM)                        مهندسي برق    
ماشين هاي الكتريكي                                       مهندسي برق    
محيط زيست، ايمني و بهداشت (ENV)              مهندسي برق    
توليد انرژي الكتريكي (EPG)                              مهندسي برق    
بازار برق(EPM)                                               مهندسي برق    
پست هاي فشار قوي(HVS)                             مهندسي برق    
تكنولوژي اطلاعات(ITP)                                  مهندسي برق    
مديريت(MNG)                                             مهندسي برق    
توزيع انرژي الكتريكي(PDS)                            مهندسي برق    
مكانيك جامدات، ديناميك                               مهندسي مكانيك    
ارتعاشات و آكوستيك                                    مهندسي مكانيك    
كنترل و رباتيك                                             مهندسي مكانيك    
مكانيك سيالات                                            مهندسي مكانيك    
ترموديناميك                                               مهندسي مكانيك    
انتقال حرارت                                               مهندسي مكانيك    
انرژي و محيط زيست                                  مهندسي مكانيك    
بيو مكانيك                                                 مهندسي مكانيك    
طراحي و بهينه سازي سامانه هاي مكانيكي     مهندسي مكانيك    
ساخت و توليد                                           مهندسي مكانيك    
حمل و نقل و خودرو                                   مهندسي مكانيك    
آموزش مهندسي مكانيك                             مهندسي مكانيك    
كاربردهاي صنعتي                                     مهندسي مكانيك    
سيستم هاي مكاترونيكي و كاربردشان         مهندسي مكاترونيك    
مكاترونيك نوري                                        مهندسي مكاترونيك    
سيستم هاي كنترل                                   مهندسي مكاترونيك    
سيستم هاي هوشمند و رباتيك                  مهندسي مكاترونيك    
پايداري ربات ها                                       مهندسي مكاترونيك    
شناسايي و مدل سازي                             مهندسي مكاترونيك    
طراحي حركت و يادگيري                           مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي ماكرو و نانو و mems               مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي انسان نما                               مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي پزشكي                                  مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي الهام گرفته از طبيعت             مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي متحرك                                  مهندسي مكاترونيك    
ربات هاي صنعتي                                مهندسي مكاترونيك    

نظرات