اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

محورهاي كنفرانس:

روانشناسي:
روانشناسي باليني، روانشناسي تربيتي، روانشناسي شخصيت، روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، روانشناسي سلامت، برنامه ريزي درسي، فلسفه تعليم و تربيت، سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)، روانشناسي عمومي، روانشناسي صنعتي و سازماني، روانشناسي اجتماعي، روانشناسي يادگيري، روانشناسي رفتار در علم مديريت و اقتصاد، رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي، رفتار فرد-رفتار گروه، رفتار سازماني، رفتار در علوم سياسي و اجتماعي، رفتار زيست محيطي و كشاورزي و ساير موارد مربوط به روانشناسي

علوم اجتماعي:
پژوهش علوم اجتماعي، روش شناسي علوم اجتماعي، برنامه ريزي رفاه اجتماعي، مددكاري اجتماعي، آسيب شناسي اجتماعي، جمعيت شناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي، مطالعات زنان و خانواده، جامعه شناسي ارتباطات، جامعه شناسي نظري - مفهومي، جامعه شناسي سلامت و پزشكي، جنسيت و خانواده، جامعه شناسي فرهنگي، جامعه شناسي سياسي، جامعه شناسي شهري، جامعه شناسي تاريخي، جامعه شناسي توسعه و ساير موارد مربوط به علوم اجتماعي

نظرات