دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

محورهاي كنفرانس:

مديريت:

مديريت مالي:   توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت، مديريت تحول، فرآيند خط مشي گذاري، طراحي و ايجاد سازمان هاي متناسب با عصر اطلاعات و ....
مديريت كسب و كار (MBA) مديريت اجرايي و مديريت شهري:  مديريت مالي و مديريت موسسات مالي، اقتصاد مديريت، مديريت استراتژيك، مديريت زنجيره تامين، مديريت بحران و ....
مديريت كارآفريني:  كسب و كار جديد، كارآفريني فناورانه، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين و ....
مديريت بازرگاني:   سازمان هاي پولي و مالي بين الملل، بازرگاني بين الملل، بازاريابي و مديريت بازار، سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع، مديريت ارتباط با مشتريان و ....
مديريت جهانگردي:  تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي، خط مشي گذاري در صنعت جهانگردي، حسابداري مديريت در صنعت جهانگردي، ارزيابي طرح هاي توسعه جهانگردي، برنامه ريزي جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه و ....
مديريت صنعتي: رهبري سازماني، بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي، تحقيق در عمليات، توليد و عمليات، تئوريهاي تصميم گيري در مديريت و ....
مديريت مالي، بيمه و گمرك:  ريسك و بيمه، مديريت سرمايه گذاري، نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور، آسيب شناسي مالي در ايران، مديران مالي و مديريت ريسك و ....

فناوري اطلاعات و ارتباطات:

اقتصاد و تجارت الكترونيك:  استراتژي هاي تجارت الكترونيكي، پول و بانكداري الكترونيك، جايگاه تجارت الكترونيك در اقتصاد نوين جهاني، بازاريابي در تجارت الكترونيكي، اثرات تجارت الكترونيكي بر استراتژي هاي بازار و ....
مهندسي و علوم كامپيوتر:  طراحي و نظريه الگوريتم ها، سيستم هاي اطلاعاتي، سخت افزار و نرم افزار، الكترونيك و رباتيك، هوش مصنوعي و ....
مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات:  سيستم هاي تحت شبكه، ICT مديريت، مخابرات سيار، ديجيتال، نوري و ماهواره، مديريت شبكه هاي مخابراتي، سيگنال ها و سيستم ها و ....
شبكه هاي كامپيوتري:  شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته، سيستم هاي توزيعي، ارزيابي شبكه هاي كامپيوتري، تامين كيفيت در شبكه هاي مخابراتي و كامپيوتري، معماري شبكه هاي ذخيره سازي و ....
مديريت فناوري اطلاعات:  مديريت منابع و سيستم هاي اطلاعاتي، مديريت دانش، كسب و كار الكترونيكي، مهندسي فرايندهاي كسب و كار، منطق فازي و هوش مصنوعي و ...
مباحث ويژه:  فاوا و كارآفريني (موانع، چالش ها و فرصت ها)، زيرساخت هاي آموزشي فاوا در ايران، بررسي جايگاه فاوا در سازمان ها و شركت هاي ايراني، بررسي اسناد بالادستي و ...

نظرات