چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت

موسسه پژوهشي  پندارهمايش پارس با مشاركت علمي وبانظارت دانشگاه علم صنعت ايران واحد نور مازندران و نيز با همكاري و حمايت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور، «چهارمين  كنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و اقتصاد » را در 14خرداد 1395 دركشور مالزي شهر كوالالامپور برگزار مي نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت:

-مديريت دانش(KM)
-مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين (NPA)
-مديريت بازرگاني
-مديريت صنعتي
-مديريت اجرايي
-تجارت الكترونيك
-مديريت گردشگري و جهانگردي 
-مديريت منابع انساني (HRM) ، مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي ( EHRM) 
-مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان 
-بازاريابي و بازارسازي
-مديريت مالي
-مديريت استراتژيك
-مديريت امور بانكي
-مديريت امور فرهنگي  و مديريت رسانه 
-مديريت آموزش عالي
-مديريت شهري
-مديريت خدمات بهداشتي و درماني
-مديريت محيط زيست
-مديريت ريسك ، مديريت بحران ، رهبري و مديريت رفتار سازماني 
-مديريت اسلامي
-و ساير موضوعات مرتبط با مديريت

اقتصاد:

-مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي
-شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي
-فرهنگ اقتصاد مقاومتي ، فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و ...
-اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
-اقتصاد دانش بنيان
-راهكارهاي اقتصادي توسعه مناطق آزاد
-اقتصاد پول و بانكداري
-اقتصاد صنعتي و بازرگاني
-اقتصاد حمل و نقل
-اقتصاد نفت و گاز
-توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
-اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها
-بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
-رشد و توسعه اقتصادي
-اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
-اقتصاد در شرايط تحريم
-اقتصاد و مديريت ورزشي 
-اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي
-توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي

حسابداري:

-حسابداري دولتي و پاسخگويي
-سيستم هاي اطلاعات حسابداري
-نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
-اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
-كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
-حسابداري منابع انساني
-حسابداري سرمايه فكري
-حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاغات
-قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 
-حسابداري محيط زيست
-يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
-لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
-اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي
-مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
-تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
-استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
-روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها
-استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
-نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري
-كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري
-نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي
-مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
-حسابرسي وچالش هاي پيش رو
-و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

نظرات