دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

محورهاي همايش:

- راهسازي و محيط زيست
- راهسازي و پلسازي
- راهسازي و ايمني
-راهسازي و ژئوتكنيك 
- راهسازي و مهندسي خاك
- راهسازي و كاهش هزينه
-  تعمير و نگهداري راه
- حمل و نقل ريلي
-كاربرد فن آوري و مصالح نوين در روسازي راه

نظرات