همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

محورهاي همايش:

-مديريت دولتي

-مديريت بازرگاني

-مديريت فناوري اطلاعات

-مهندسي صنايع

-مديريت منابع انساني

-مديريت آموزشي

-مديريت و اقتصاد

-مديريت ثبت و مديريت قضايي

نظرات