هجدهمین همایش صنایع دریایی

هجدهمین همایش صنایع دریایی

اهداف همايش:

-طرح اهميت و جايگاه صنايع دريايي در اقتصاد كشور 
-پرداختن به موضوع بصورت همه‌جانبه و فرابخشي 
-نقد مسائل و مشكلات از منظر همه ارگانها و مراكز مرتبط 
-تدوين راه حل‌ها و روشهاي اجرايي با توجه به فرصتهاي موجود جهت توسعه سواحل كشور
-جذب بيشتر بازارهاي بزرگ صنايع دريايي (حدوداً 2 ميليارد دلار درسال) به كارخانجات و صنايع داخلي 
-تسريع در اجراي آئين‌نامه‌هاي قانون حمايت از توسعه صنايع دريايي
-آشنايي هرچه بيشتر مسئولين با صنايع دريايي و مسائل آن
-پيگيري حداكثر استفاده از توان و ظرفيت صنايع داخلي
-برنامه ها و ديدگاه هاي مسئولين اجرايي و قانوگذاري كشور در خصوص صنايع دريايي
-بررسي و نقد مسائل و مشكلات صنايع دريايي از منظر همه ارگانهاي و مراكز مرتبط
-همفكري صاحبنظران و كارشناسان دريايي و طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات
-ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در صنايع دريايي و صنايع وابسته

 

محورهاي همايش:

مديريت و اقتصاد دريايي
-برنامه ريزي و سياست گذاري
-مديريت پروژه هاي دريايي
-روش هاي تامين مالي و مهندسي خريد
-بازاريابي دريايي و پسا تحريم
-سرمايه گذاري داخلي و خارجي
-گردشگري و اكوتوريسم دريايي
-دريا و اقتصاد مقاومتي

صنايع نفت و گاز دريايي
-فناوري نفت و گاز دريايي
-مكانيك حفاري در دريا
-فناوري تحكيم چاههاي نفتي
-مديريت و مهندسي مخازن
-توليد و بهره برداري از مخازن دريا

دريانوردي و حمل و نقل دريايي
-ترافيك و ترابري دريايي
-حمل و نقل، لجستيك و خدمات دريايي
-بانكرينگ و سوخت رساني

قوانين، مقررات و استانداردها
-قوانين، استانداردها و كنوانسيون هاي ملي و بين المللي
-بيمه هاي دريايي
-حقوق دريا
-قوانين كار دريايي

ايمني، بهداشت و محيط زيست دريايي
-بررسي و پيشگيري از سوانح دريايي
-جستجو و نجات دريايي
-آلودگي هاي دريايي
-روشهاي حفاظت از محيط زيست دريايي

شرايط محيطي دريا
-هيدروديناميك دريا
-اقيانوس شناسي
-هواشناسي دريايي
-اندازه گيري پارامترهاي دريايي
-هيدروگرافي

طراحي و ساخت شناورهاي دريايي
-روش هاي طراحي
-هيدروديناميك شناورهاي دريايي
-نگهداري و تعمير شناورهاي دريايي
-روش هاي بازيافت
-تجهيزات، ماشين آلات و سيستم هاي رانش

تاسيسات ساحلي و فراساحلي
-سازه هاي ساحلي و بندري
-سكوهاي دريايي
-مهندسي خط لوله دريايي
-نصب و اجراي سازه هاي دريايي
-ژئوتكنيك دريايي
-خوردگي و حفاظت سازه هاي دريايي

فناوري هاي نوين و انرژي هاي تجديد پذير دريايي
-ابزار دقيق و روش هاي كنترل
-الكترونيك ، مخابرات و ناوبري دريايي
-مواد نو و كامپوزيت
-رباتيك و تجهيزات زير سطحي
-روش هاي نوين صيد و آبزي پروري در دريا
-انرژي هاي تجديدپذير دريايي
-روش هاي نوين بهره برداري از منابع زيستي و غيرزيستي دريا

سرمايه هاي انساني
-عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص دريايي
-مشكلات دريانوردان و صنعتگران دريايي
-سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگ دريايي
-آموزش در حوزه مهندسي دريا و دريانوردي

نظرات