سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

-فناوري هاي نوين در حوزه محيط زيست
- فناوري هاي نوين در حوزه كامپيوتر و فناوري اطلاعات
- فناوري هاي نوين در حوزه صنايع و ايمني صنعتي
-فناوري هاي نوين در حوزه مهندسي عمران
-فناوري هاي نوين در حوزه معماري و شهرسازي  
-فناوري هاي نوين در حوزه برق و ICT
-فناوري هاي نوين در حوزه مكانيك  
-فناوري هاي نوين در حوزه دامپزشكي  
- فناوري هاي نوين در حوزه مهندسي پزشكي  
-فناوري هاي نوين در حوزه زيست فناوري  
-فناوري هاي نوين در حوزه علوم وگياهان دارويي  
- فناوري هاي نوين در حوزه فناوري هاي مهندسي  
-فناوري هاي نوين در حوزه فضاي مجازي  
-فناوري هاي نوين در حوزه فناوريهاي نرم و مديريت  
- فناوري هاي نوين در حوزه كشاورزي  
- فناوري هاي نوين در حوزه نفت و انرژي  
-فناوري هاي نوين در ساير زمينه ها 

نظرات