اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

محورهاي همايش:

آبياري و زهكشي
شيوه هاي ارتقاي بهره وري مصرف آب در شبكه‌ هاي آبياري و زهكشي
شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب در اراضي كشاورزي فارياب، كم‌‌آب و ديم
شيوه هاي ارتقاي بهره وري آب آبياري در شرايط شوري آب و خاك
راهكارهاي افزايش بهره‌وري آب آبياري در شرايط غيراستاندارد توليد محصول
افزايش بهره وري مصرف آب در روش‌هاي مختلف آبياري
روش‌هاي مناسب برنامه‌ريزي آبياري براي الگوهاي مناسب كشت
مديريت يكپارچه سامانه آب، خاك و گياه
مديريت آبياري با آب هاي غيرمتعارف و فاضلاب هاي تصفيه شده
قش ارزيابي شبكه هاي آبياري و زهكشي در افزايش بهره وري مصرف آب
بهينه سازي مصرف، تخصيص منابع آب و الگوي كشت با در نظر گرفتن تغييرات اقليمي
نقش استفاده از زهكشي كنترل شده و زهكشي زيستي در افزايش بهره وري مصرف آب
بهينه‌سازي عمليات طراحي و اجراي زهكشي با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
مديريت بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي
نظام هاي بهره برداري و تشكل هاي آب بران

هيدروليك و سازه هاي آبي 
راهكارهاي بهره برداري بهينه از سازه هاي آبي با رويكرد افزايش بهره‌وري مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيط‌هاي متخلخل در افزايش بهره‌وري مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك رسوب و رودخانه در افزايش بهره‌وري مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسي هيدروليك محيط زيستي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
كاربرد مدل هاي عددي (هيدروانفورماتيك و هيدروليك محاسباتي)، آزمايشگاهي و فيزيكي در طراحي و ارزيابي سازه هاي آبي
روش هاي زمين شناسي مهندسي و تكتونيك سد و سازه هاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
استفاده از تجهيزات و روش‌هاي اندازه‌گيري در هيدروليك براي افزايش بهره‌وري مصرف آب
نقش مطالعات اقتصادي و اجتماعي در طراحي سازه‌هاي آبي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
پدافند غيرعامل و مديريت بحران در سازه هاي آبي
كاربرد مواد و مصالح نوين در سازه هاي آبي
مطالعات مرتبط با سازه‌هاي تاريخي آب

هيدرولوژي و مديريت منابع آب
مديريت منابع آب بر مبناي تغيير اقليم
مديريت جامع منابع آب با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي رويكردهاي مديريتي بر بيلان هيدرولوژيك حوضه هاي آبريز
تعيين و ارزيابي پارامترهاي بيلان هيدرولوژيك
مديريت عرضه و تقاضاي آب
مديريت سيلاب و سامانه هاي هشدار سيل
كاربري اراضي در هيدرولوژي حوضه هاي آبريز
راهكارهاي استفاده پايدار از منابع آب در توليد محصولات كشاورزي
نقش كاربرد مدلسازي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبريز در افزايش بهره وري مصرف آب
توسعه و كاربرد سيستم هاي پشتيباني در تصميم‌گيري در مديريت منابع آب
جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي در مديريت منابع آب

آب و فاضلاب و محيط زيست
راهكارهاي افزايش بهره‌وري در طراحي، اجرا و بهره‌برداري تأسيسات آب و فاضلاب
مديريت بهينه كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
ملاحظات اكولوژيك و محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده در آب هاي سطحي و زيرزميني
نقش مديريت آلودگي آب و محيط زيست در افزايش شاخص هاي بهداشت و سلامت جامعه
شناسايي، پايش و كنترل منابع آلاينده ناشي از فعاليت هاي كشاورزي
مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
نقش كاربرد مدلسازي انتشار آلاينده ها در افزايش بهره‌وري مصرف آب
استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
پدافند غيرعامل و مديريت بحران سامانه آب و فاضلاب
كاربرد علوم سبز (علوم توسعه پايدار، گرمايش جهاني، تغيير اقليم و ...) در افزايش بهره‌وري مصرف آب
نقش فناوري محيط زيستي در افزايش بهره‌وري مصرف آب
مطالعات محيط زيستي به‌قصد صدور مجوزهاي لازم و تجاري سازي
استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار
اثرات كم آبي در تنوع زيستي (جانوري، گياهي)
احيا و بهبود وضعيت كمي و كيفي تالاب ها و درياچه ها
آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها و مخازن آبي
بهره برداري پايدار از اكوسيستم هاي آبي

مديريت يكپارچه حوضه هاي آبخيز
بهره برداري پايدار از منابع آب زيرزميني
راهكارهاي مديريتي براي مقابله با فرسايش خاك، رسوب و سيل
آبخيزداري و روش‌هاي نوين استحصال آب
تغذيه مصنوعي و حفاظت از آبخوان ها
تغيير اقليم و مديريت حوضه هاي آبخيز
ارزيابي فني و محيط زيستي عملكرد پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري
مدلسازي و روش هاي نوين در مديريت منابع آب، خاك و گياه در آبخيزها
مديريت جامع حوضه آبخيز با تأكيد بر مسائل فني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تبادلات بين حوضه اي

فناوري هاي نوين در مهندسي آب
كاربرد فناوري نانو در افزايش بهره وري آب
خودكارسازي سامانه هاي مهندسي آب با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
استفاده از GIS و RS در مهندسي آب با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
توسعه و كاربرد مدل‌هاي شبيه سازي و بهينه سازي در مهندسي آب و كاربر‌د و ست كردن آنها
مدلسازي معكوس و تبديلات فيزيكي و رياضي در مهندسي آب
استفاده از فرآيندهاي فيزيكي و شيمايي در مهندسي آب براي افزايش بهره وري آب
استفاده از مهندسي كنترل و كاربرد ابزار دقيق با هدف افزايش بهره وري مصرف آب
امكان سنجي كاربرد فناوري تله متريك در مهندسي آب
كاربرد فناوري هاي نوين در تأسيسات آب و فاضلاب

مباحث قانوني، سياسي و اجتماعي در مهندسي آب
ارزيابي اقتصادي توليد محصول در محيط‌هاي فارياب، كم‌‌آب و ديم با هدف افزايش بهره‌وري مصرف آب
تحليل اقتصادي كاربرد روش هاي آبياري براي‌ افزايش بهره وري مصرف آب
توليد محصولات استراتژيك و بهره وري مصرف آب
ارزش اقتصادي ملاحظات محيط زيستي در طرح هاي مهندسي آب
اقتصاد و استفاده پايدار از منابع آب
هزينه هاي اقتصادي فرسايش خاك، آلودگي منابع آب و تغيير اقليم در مقياس حوضه هاي آبريز
كارآفريني، تجاري سازي و توليد اشتغال در مهندسي آب
سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهره وري مصرف آب در كشاورزي
مزيت هاي نسبي و رقابتي در محيط هاي توليد محصول براي افزايش بهره وري مصرف آب
مسائل اقتصادي – اجتماعي، حقوق و قوانين آب
نقش بازار آب، تجارت آب مجازي و سياستگذاري در افزايش بهره وري مصرف آب
اقتصادي نمودن عرضه و تقاضا در مهندسي آب با محور تجاري سازي

مهندسي رودخانه
مطالعات ميداني هيدروليك رسوب در رودخانه
مطالعات ميداني سيلاب در رودخانه
مطالعات آزمايشگاهي در مهندسي رودخانه
مطالعات عددي در مهندسي رودخانه
مطالعات مرتبط با رودخانه هاي مرزي
مطالعات محيط زيستي رودخانه
سازه هاي آبي مرتبط با مهندسي رودخانه

آب و خشكسالي
ديدگاه هاي نظري و كاربردي در خشكسالي
خشكسالي و كشاورزي
خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل ها و مراتع
مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
خشكسالي و آمايش سرزمين
اثرات زيست محيطي، اقتصادي - اجتماعي و سياسي خشكسالي
خشكسالي و تغيير اقليم
پيش بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي
مدل‌هاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي
خشكسالي و مديريت منابع آب
خشكسالي و مديريت خاك ورزي  

آب و كشاورزي
اقليم شناسي كشاورزي و تغيير اقليم (نوسانات اقليمي، فنولوژي گياهان زراعي و باغي، خرد اقليم شناسي كشاورزي)
تأثير پديده هاي جوي بر كشاورزي (سرمازدگي، خشكسالي، آلودگي هوا و ...)
بهره وري آب و امنيت غذايي
مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي
نقش بنگاه‌هاي اقتصادي و بيمه در ريسك پذيري كشاورزي
مدلسازي تبخيرتعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
سازگاري كشاورزي با كم آبي و مديريت كشت ديم
مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي كشاورزي
كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب در مزرعه
موضوعات نوين در هواشناسي كشاورزي (روش‌هاي هوشمند، سامانه هاي ترويجي Agroadvisory)
اصلاح نژاد و كم آبي
زراعت و كم آبي
روش هاي نوين جمع آوري و حفاظت آب
افزايش راندمان آبياري
اهميت آب در اقتصاد كشاورزي
استفاده از آب‌هاي نامتعارف در كشاورزي

آب و هواشناسي
مدلسازي تبخير تعرق و فرآيندهاي گياه و محيط
مدلسازي و پيش بيني هاي هواشناسي بحران آب
كاربرد سامانه هاي داده برداري خودكار در مديريت آب

آب و زمين شناسي
منابع آب كارست و سازندهاي سخت
هيدروژئوشيمي، ايزوتوپي و رديابي منابع آب
كميت و كيفيت منابع آب زيرزميني
فرونشست و مخاطرات زمين شناختي مرتبط با منابع آب
مطالعات هيدروژئولوژي كارست در پروژه هاي مهندسي
ژئوفيزيك و اكتشاف آب هاي زيرزميني
چاه پيمايي و اكتشاف آب هاي زيرزميني
پردازش، مدلسازي و تلفيق داده ها و اكتشاف آب هاي زيرزميني
فناوري‌هاي نوين در اكتشاف آب
تكنولوژي تعديل آب و هوا
مديريت و تعديل آثار پديده هاي جوي
تأثير باروري ابرها بر افزايش بارش و رواناب
جايگاه باروري ابرها در كاهش اثرات خشكسالي
ايجاد افزايش بارش به‌عنوان يكي از راهكارهاي كاهش اثرات خشكسالي

صنعت كشاورزي و آب
مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت كشاورزي
بكارگيري فناوري‌هاي نوين در تصفيه و شيرين‌سازي آب و بازيافت پساب‌ها
الزامات بازيافت و كاربرد پساب‌هاي شهري در صنعت كشاورزي
استانداردهاي كمي و كيفي آب در صنعت كشاورزي
راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت كشاورزي
تبادل آب مجازي توسط صنعت كشاورزي
ضرورت سازگاري صنعت با تغييرات اقليم در كشور
بازنگري در الگوي كشت فضاي سبز در صنعت كشاورزي
بكارگيري فناوري‌هاي نوين كاهنده مصرف آب و كاهش ميزان هدررفت آب در صنعت كشاورزي
اقتصاد آب و محيط‌زيست در صنعت كشاورزي
بررسي هاي اقتصادي در خصوص مديريت آب، پساب و پسماند و پدافند غيرعامل
و ساير محورهاي مرتبط با مديريت آب در بخش كشاورزي

نظرات