اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

محورهاي كنفرانس:

مديريت

- مديريت دانش (KM) 
-مديريت دولتي ، مديريت دولتي نوين  (NPA) 
- مديريت بازرگاني
- مديريت صنعتي
-مديريت اجرايي
- تجارت الكترونيك
- مديريت گردشگري و جهانگردي
-مديريت منابع انساني (HRM) ، مديريت استراتژيك منابع انساني (SHRM) ، مديريت منابع انساني الكترونيكي (EHRM)
- تحول فرهنگي و اخلاقي در سيستم هاي مديريت اطلاعات
- نقش برقراري ارتباطات مؤثر با ذينفعان در پذيرش فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك
- چالش هاي فرا روي مديريت  و افق هاي نوين در مديريت
- يادگيري سازماني ، سازمان يادگيرنده و سازمان ياد دهنده
- سازماندهي و اصلاح روش ها و تشكيلات
- بررسي تاثيرات توانمند سازي سرمايه انساني ، فرهنگ سازماني  و مديريت استعداد در مديريت تحول
- مديريت تعارض و چالش هاي رفتاري،نقش شايسته گزيني و شايسته پروري در تحول سازمان ها
- مديريت و كارآفريني ، دانشگاه كارآفرين و ارزش آفرين ؛ دانشگاه نسل سوم
- مديريت بيمه
- مديريت كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان
- بازاريابي و بازارسازي ؛ روش ها ، الگوها ، رويكردها ، موانع و راهكارها
- مديريت مالي
- مديريت استراتژيك
- نقش مديريت جهادي در همسويي سياست هاي سازمان ها و برنامه هاي كلان كشور و افزايش توليدملي
- مديريت رفتار و مديريت زمان در سازمان ها و شركت ها
- توانمند سازي منابع انساني، مديريت بهره وري و عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
- مديريت سرمايه فكري توسعه پايدار
- مديريت امور بانكي
- سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني
- كسب و كار و كارآفريني از ديدگاه قرآن و اسلام
- مديريت امور فرهنگي  و مديريت رسانه
- هوش هيجاني و هوش معنوي
- مديريت آموزش عالي
- مديريت شهري
- مديريت گردشگري
- مديريت خدمات بهداشتي و درماني
- مديريت محيط زيست
- مديريت ريسك ، مديريت بحران ، رهبري و مديريت رفتار سازماني
- خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
- اخلاق حرفه اي و رضايتمندي شغلي و تحول نظام اداري
- مديريت اسلامي
- ارزيابي عملكرد كاركنان
- و ساير موضوعات مرتبط با مديريت
- مديريت وتوسعه پايدار گردشگري
- مديريت وبرنامه ريزي توسعه پايداردر گردشگري
- مديريت‎استراتژيك‎درصنعت گردشگري پايدار
- مطالعات تطبيقي در سياست هاي گردشگري پايدار
- مشكلات،موانع ونيازهاي توسعه پايدار گردشگري
 -گردشگري، فناوريهاي نوين و شبكه هاي اجتماعي
- مشاركت مردمي در توسعه گردشگري پايدار
- سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري پايدار
- مديريت منابع انساني درگردشگري پايدار
- ارتباطات و هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه گردشگري پايدار
- مديريت و بازاريابي خدمات گردشگري
- مديريت رفتار شهروندي و گردشگري پايدار

اقتصاد

- نقش كارآفريني در اقتصاد مقاومتي
- كارآفريني ، اشتغالزايي و درآمدزايي رشته هاي مختلف علوم اسلامي و علوم انساني
- كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين و اقتصاد دانش بنيان و تجاري سازي دانش و فناوري
- اقتصاد دانش بنيان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه
- آموزش، تجارت و اقتصاد
-اخلاق تجارت و كسب و كار 
- قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد
- اقتصاد پول و بانكداري
- اقتصاد صنعتي و بازرگاني
- اقتصاد حمل و نقل
- اقتصاد نفت و گاز
- اقتصاد بين الملل و تجارت
- اقتصاد سلامت رفتاري
- اقتصاد شهري، روستايي و منطقه اي
- تجارت جهاني
 -تجارت الكترونيك
- توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
- توزيع درآمد و عدالت اقتصادي
- تئوري اقتصادي و مسائل سياسي
- بازارهاي مالي
- تئوريهاي سرمايه گذاري
- اقتصاد ، سرمايه گذاري و توليد ملي ؛ فرصت ها و چالش ها
- مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان و عملياتي كردن آن در راستاي اقتصاد مقاومتي
- شفاف سازي و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتي
-فرهنگ اقتصاد مقاومتي (فرهنگ كار ، سرمايه گذاري ، توليد ، مصرف و…)
- اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
- بهبود فضاي كسب و كار و توانمند سازي بخش خصوصي
- كسب و كارهاي خانوادگي
- رشد و توسعه اقتصادي
- آمارشناسي تجارت / اقتصاد سنجي
- اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
- اقتصاد در شرايط تحريم
- اقتصاد و مديريت ورزشي
- اقتصاد محيط زيست و تجارت
- اقتصاد كشاورزي با تاكيد بر تقويت توليد ملي
- توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي
- ارزشگذاري اقتصادي محيط زيستي
- ارزش گذاري اقتصادي تالابها
- ارزش گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي
- ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
- ارزشگذاري اقتصادي عملكرد محيط زيستي صنعت
 -بررسي خسارتهاي تغيير اقليم
- اقتصاد و بازاريابي گردشگري
- گردشگري، اشتغال و توسعه كارآفريني
-اقتصاد مقاومتي و گردشگري پايدار
- گردشگري وتوليد ناخالص ملي و داخلي
- سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار
- ارزيابي طرحهاي توسعه گردشگري
- گردشگري، خدمات، هتلها و آژانسها
-گردشگري و بخش خصوصي (سند چشم انداز  1404)
- گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

حسابداري

- حسابداري دولتي و پاسخگويي
-سيستم هاي اطلاعات حسابداري
- نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
- اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
- كاربرد روش هاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
 حسابداري منابع انساني
 -حسابداري سرمايه فكري
 -حسابداري ، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات
 -قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده
 -حسابداري محيط زيست
 -يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
 -لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
 -اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي
 -مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
 -تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
 -استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
 -روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها
 -استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
 -نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري
 -كاربرد فناوري اطلاعات در حسابداري
 -نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي
 -مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
 -حسابرسي وچالش هاي پيش رو
 -و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

علوم تربيتي

- علوم تربيتي و علوم اجتماعي
 -آموزش و پرورش ؛ خلاقيت و هوشمندسازي
 -آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان
 -نقش و جايگاه دانشگاه فرهنگيان در تربيت انسان دانايي محور
 -دانشگاه فرهنگيان و احياي علوم انساني اسلامي ،بصيرت افزايي و تحقق سند تحول بنيادين
 -دانشگاه فرهنگيان و فناوري هاي نوين آموزشي و تقويت هويت ديني و ملي
 -روش هاي ياددهي و يادگيري
 -تعليم و تربيت ديني و پيشرفت تحصيلي
 -روش هاي نوين تدريس
 -فضاي آموزشي ، هدايت تحصيلي و جلوگيري از افت تحصيلي
 -آموزش پيش‌دبستاني
  -آموزش ابتدايي
- برنامه ريزي آموزشي
-مديريت آموزشي
- تحقيقات آموزشي
- برنامه ريزي درسي
- تكنولوژي آموزشي
- كاربرد آموزش الكترونيك در علوم تربيتي
- كاربرد علوم تربيتي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
- نقش برخورداري از جو سازماني حمايت كننده در پرورش ايده هاي خلاقانه
- علوم تربييتي ،خانواده و تحصيل
- جامعه شناسي و علوم تربيتي
- روانشناسي و علوم تربيتي
- تبيين اصول تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
- بررسي تطبيقي رابطه تربيت ديني و تربيت اخلاقي با نگرش اسلامي
- نقش اسلامي سازي متون درسي در دروني شدن ارزش ها
- علوم اجتماعي و علوم تربيتي و مثلث طلايي صنعت ، دانشگاه و جامعه
- علوم اسلامي و علوم تربيتي و رويكردهاي نوين پژوهشي

نظرات