اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

محورهاي همايش:

آينده پژوهي: در حوزه هاي جامعه شناسي، هنر، ادبيات (ادبيات انگليسي، ادبيات فارسي)، اسلامي، اقتصادي، عصر مجازي، فرهنگ، آموزش؛ مديريت؛ فناوري ، كارآفريني و ساير...

علوم انساني: مديريت؛ علوم اقتصادي؛ حسابداري، حقوق؛ روانشناسي؛ علوم سياسي؛ جامع شناسي، كتابداري، الهيات و معارف اسلامي؛ زبان و ادبيات انگيسي و عربي؛ علوم اجتماعي؛ علوم تربيتي و ساير...

امنيت اجتماعي: سازما نهاي مردم نهاد  و امنيت اجتماعي؛ سرمايه اجتماعي و امنيت اجتماعي؛ پليس جامعه محور و امنيت اچتماعي؛ سبك زندگي اسلامي و امنيت اجتماعي و ساير...

نظرات