دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

محورهاي همايش:

روانشناسي:    
-روانشناسي باليني
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي شخصيت
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي كودكان استثنايي
-روانشناسي صنعتي و سازمان
-روانشناسي عمومي
-سنجش و اندازه گيري (روان سنجي)
-فلسفه تعليم و تربيت

علوم تربيتي:
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزش
آموزش و پرورش ابتدايي
-آموزش پيش دبستاني
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-اخلاق اسلامي در آموزش

نظرات