کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

محورهاي كنفرانس:

آموزش زبان انگليسي، زبان و ادبيات انگليسي، مترجمي زبان ، زبانشناسي

 

        Applied Linguistics and Language Education
        Corpus and Language Teaching
        Culture and Literature in English Language Education
        Educational Technology and Language Learning
        English as a Lingua Franca and World Englishes
        English for Academic or Specific Purposes
        English Language Curriculum and Teaching Materials
        Innovation in Language Teaching and Learning
        Language and Culture
        Language and Literature
        Language Learning and Acquisition
        Language Testing and Evaluation
        Literature and History
        Literature and Other Arts
        Multimedia and ICT in English Language Education
        Second or Foreign Language Teaching and Teacher Development
        Teacher Training and Education
        Translation Studies and Language Teaching
        Linguistics
        Methodology
        Sociolinguistics
        Teacher training
        psycholinguistics

علوم تربيتي

-آموزش و بهسازي منابع انساني
-مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي
-تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-سنجش و اندازه گيري

علوم روانشناسي
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي عمومي
-فلسفه تعليم و تربيت

زبان وادبيات فارسي
-شيوه هاي آموزش زبان فارسي
-آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
-ادبيات از ديدگاه زبان شناسي
-زبان شناسي و ترجمه
-گويش هاي موجود درايران

علوم ورزشي
-تربيت بدني
-علوم ورزشي
-يادگيري حركتي
-رفتار حركتي
-روانشناسي ورزشي

نظرات