دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

محورهاي اصلي همايش:

-ترويج كشاورزي پايدار    
-آفات و علف هاي هرز و پايداري    
-آب و پايداري    
-خاك و پايداري    
-روش هاي بيولوژيكي و پايداري    
-نانو مواد و پايداري    
-مكانيزاسيون و پايداري    
-اقتصاد كشاورزي و پايداري

 

محورهاي همايش:

-راهبرد هاي ترويجي در توسعه كشاورزي پايدار        
-فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه كشاورزي پايدار        
-الگوهاي مناسب پذيرش كشاورزي پايدار        
-نقش آموزش و ترويج در كشاورزي پايدار        
-پذيرش فناوري هاي نوين و حفاظتي و توسعه كشاورزي پايدار        
-مشاركت مردمي و كشاورزي پايدار        
-دولت و كشاورزي پايدار        
-خصوصي سازي و كشاورزي پايدار        
-روشهاي پايدار مبارزه با آفات    
-روش هاي پايدار مبارزه با علف هاي هرز        
-مديريت پايدار منابع آب در كشاورزي        
-بهره وري و كارايي آب در كشاورزي و پايداري        
-آب مجازي و پايداري        
-آلودگي منابع آب و پايداري        
-الگوي هاي تمايل به پرداخت در حفاظت از منابع توليد    
-بهره وري و كارايي توليد و پايداري        
-الگوهاي حفاظت خاك و پايداري        
-پذيرش روش هاي بيولوژيكي توسط بهره برداران        
-معرفي روش هالي بيولوژيك در راستاي كشاورزي پايدار        
-كاربرد نانو مواد و كشاورزي پايدار    
-معرفي نانوموادها در راستاي كشاورزي پايدار    
-معرفي روش هاي حفاظتي مكانيزاسيون در راستاي كشاورزي پايدار

نظرات