کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه

محورهاي كنفرانس:

طبيعي و زيست محيطي
جغرافياي محيطي
آب و هواشناسي محيطي
هيدرواقليم (تغييرات سطح آب هاي سطحي و زيرزميني)
ژئومورفولوژي محيطي
تغييرات اكولوژي و زيستي
تغييرات آب و هوايي در مقياس جهاني
اكولوژي چشم  اندازها
پيامدهاي زيست محيطي
فضايي و كالبدي
جغرافياي كاربردي
چالش‌هاي توسعه شهري و روستايي
چالش‌هاي توسعه محلي و منطقه اي با تأكيد بر سلسله مراتب سكونتگاهي
مدل سازي زيست محيطي
تغييرات الگوهاي سكونتي
تغييرات بافت و مورفولوژي سكونتگاهي
اجتماعي-اقتصادي
جغرافياي توريسم
مديريت و برنامه ريزي محيطي
مديريت و مانيتوريك منابع طبيعي
مخاطرات انساني و طبيعي
تغييرات الگوهاي كاربري اراضي
مهاجرت روستايي و شهري
تغييرات سبك زندگي و ناهنجاري اجتماعي
تغييرات اشتغال، رفاه و بهره وري
تغييرات جمعيتي
آموزش و فرهنگ زيست‌محيطي
اقتصاد و حسابداري زيست‌محيطي
فناوري هاي نوين
تحليل داده هاي فضايي و كالبدي
كاربرد RS در پايش تغييرات محيطي درياچه اروميه
كاربرد GIS در مديريت داده هاي مكاني و برآورد پيامدهاي جغرافيايي و زيست محيطي
كاربرد روش هاي تصميم گيري مكاني در تحليل پيامدهاي جغرافيايي و زيست محيطي
كاربرد نانو تكنولوژي در ارايه محصولات نوين جهت كنترل پيامدهاي  زيست‌محيطي
استفاده از فضاي مجازي- Web GIS
 هوش محاسباتي، GIS گسترده، مشاركتي و داوطلبانه
آينده پژوهي از طريق فناوري هاي نوين
مهندسي و فن آوري‌هاي انتقال آب يا احياي درياچه
ژئوپوليتيك
ژئوپلتيك و پيامدهاي زيست محيطي
ضرورت حفاظت از محيط زيست
راهكارهاي مديريت پايدار محيط زيست
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
سياست‌ها و اقدامات ملي كشورهاي منطقه در حفظ محيط زيست

 

نظرات