نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

محورهاي همايش:

حوزه عمومي مقالات
(پارادايم هاي نوين مديريت)

-پژوهش‎ها و پارادايم‎هاي نوين در حوزه:
-مديريت منابع انساني
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
-مديريت فناوري اطلاعات
-مديريت اجرايي و استراتژيك
-MBA & DBA
-مديريت كارآفريني و نوآوري
-مديريت صنعتي و تكنولوژي
-مديريت مالي، بيمه و حسابداري
-علوم كامپيوتر در حوزه هوش تجاري

محورهاي تخصصي كنفرانس
(هوشمندي تجاري و سازماني)

-هوش سازماني، قابليتهاي سازمان هاي هوشمند
-هوش تجاري و ايجاد مزيت رقابتي
-هوش رقابتي و هوشمندي بازاريابي
-هوش كسب و كار و شركت هاي دانش بنيان
-هوش اجرايي، اثربخشي و سرآمدي سازماني
-هوش معنوي و سرمايه هاي فكري و اجتماعي
-هوش سياسي و تصميم گيري استراتژيك
-هوش فرهنگي و مديريت تنوع ، تضاد و تعارض
-هوش اجتماعي و مسئوليت پذيري اجتماعي
-هوش هيجاني و ارتباطات سازماني
-هوش اخلاقي و سرمايه روانشناختي

نظرات