دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي اصلي كنفرانس:

-  قدرت

-  كنترل

 الكترونيك

-  مخابرات

- مهندسي پزشكي

- مكاترونيك

-  نرم افزار

- سخت افزار

-فناوري اطلاعات

 

نظرات