همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

محورهاي همايش:

اهداف همايش:

-توسعه تفكر، تحقيق، خلاقيت و پژوهش
-تبيين رويكردهاي برنامه درسي مبتني بر برنامه درسي ملي
-اشاعه راهبردهاي يادگيري و آموزش در برنامه درسي علوم تجربي
 
محورهاي  همايش:
-رويكردها و اهداف  برنامه درسي در آموزش علوم تجربي
-تفكر و پژوهش در برنامه درسي علوم تجربي
-رويكردهاي آموزش پژوهش محور در  برنامه  درسي علوم تجربي
-روش هاي ارزشيابي پژوهش محور در  برنامه  درسي علوم تجربي
-پژوهش محوري در مطالعات تيمز و ارزشيابي  مدرسه اي
-پژوهش محوري  و صلاحيت هاي حرفه اي  معلمان علوم تجربي
-فناوري اطلاعات  و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربي
-تنوع محيط، محتوا و منابع يادگيري  و آموزش پژوهش محور در علوم تجربي
-تجربيات برتر پژوهش محوري  در آموزش علوم تجربي
-آموزش توسعه پايدار 2030 و برنامه  درسي علوم تجربي

نظرات