کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

كنفرانس ملي مهندسي برق توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش و كميته اجرايي دائمي كنفرانس در مرداد ماه 1395 برگزار ميگردد.
 

 

محورهاي كنفرانس:

-قدرت
-الكترونيك
-مخابرات
-كنترل و ابزار دقيق
-مهندسي پزشكي
-مكاترونيك
-بهينه سازي مصرف انرژي
-انرژي هاي نو و تجديدپذير
-اقتصاد برق
برق و توسعه
-و ساير موضوعات مرتبط با مهندسي برق

نظرات