کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

محورهاي كنگره:

توانمند سازي جامعه در حوزه روانشناسي:
-آموزش و پرورش" ابتدايي، پيش دبستاني، دبستاني، تطبيقي"
-مشاور و راهنمايي( شغلي، خانواده، توانبخشي )
-آموزشهاي قبل از ازدواج و سلامت خانواده
-مديريت، تحقيقات و تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي و روش تدريس نوين
-روانشناسي باليني كودكان  و نوجوانان
-سنجش و اندازه گيري( روان سنجي )
-روش هاي ياد دهي و يادگيري
-آموزش و پرورش و اثر بخشي
-روانشناسي فرهنگي و اسلامي
-روانشناسي صنعتي و سازماني
-سلامت معنوي و رواني
-روانشناسي شخصيت
-فلسفه تعليم و تربيت
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي باليني
-مشاوره مدرسه
-ساير مباحث مرتبط با روانشناسي
 
توانمند سازي جامعه در حوزه آسيب هاي اجتماعي:
-مقابله با آسيب هاي اجتماعي در جامعه
-مددكاري اجتماعي و سلامت روان
-جامعه شناسي مسائل اجتماعي
-تربيت اخلاقي و شهروندي
-برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-مديريت خدمات اجتماعي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-مطالعات زنان و خانواده
-پژوهش علوم اجتماعي
-زيست اخلاق اسلامي
-فلسفه علوم اجتماعي
-جامعه شناسي اعتياد
-هنجارهاي اجتماعي
-سبك زندگي سالم
-تعليم و تربيت ديني
-سازگاري اجتماعي
-ازدواج و خانواده
-مطالعات جوانان
-اخلاق اسلامي
-ساير مباحث مرتبط با علوم اجتماعي

نظرات