کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی

محورهاي كنگره:

توانمند سازي جامعه در حوزه مشاوره و خانواده:
-مشاور و راهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
-برنامه ريزي درسي و روش تدريس نوين
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-مددكاري اجتماعي و سلامت روان
-اخلاق در آموزش و ارتقاء سلامت
-فرصت ها و چالش هاي ازدواج
-آموزش و بهسازي منابع انساني
-آموزش و پرورش تطبيقي
-سلامت معنوي و رواني
-آموزش الكترونيك
-سبك زندگي سالم
-برنامه ريزي درسي
-مديريت آموزشي
-مشاوره مدرسه
-ساير مباحث مرتبط با مشاوره و خانواده
 
توانمند سازي جامعه در حوزه تعليم و تربيت اسلامي:
-آموزش و پرورش(پيش دبستاني،دبستاني،ابتدايي)
-مديريت ، تحقيقات و تكنولوژي آموزشي
-علم اطلاعات و دانش شناسي
-فلسفه و حكمت اسلامي
-تعليم و تربيت صحيح
-برنامه ريزي آموزشي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش بزرگسالان
-تعليم و تربيت ديني
-ازدواج و خانواده
-علوم ارتباطات
-اخلاق اسلامي
-جامعه شناسي
-آموزش عالي
-ساير مباحث مرتبط با علوم تربيتي

نظرات