سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

محورهاي اصلي و فرعي كنفرانس‌:

مديريت كاربردي با رويكرد ملي:
- مديريت منابع انساني كاربردي
- مديريت مالي كاربردي
- مديريت دانش كاربردي
- مديريت ريسك كاربردي
- مديريت استراتژيك كاربردي
- مديريت توليد كاربردي
- مديريت صنعتي كاربردي
- مديريت بحران كاربردي
- تئوري هاي مديريت كاربردي
- مديريت كارآفريني كاربردي
- و ...

اقتصاد كاربردي با رويكرد ملي:
- اقتصاد بازرگاني كاربردي
- اقتصاد انرژي كاربردي
 - اقتصاد سنجي كاربردي 
- اقتصاد پولي كاربردي 
- اقتصاد كشاورزي كاربردي 
- اقتصاد مديريت كاربردي 
- اقتصاد محيط زيست كاربردي 
- اقتصاد منابع كاربردي 
- اقتصاد شهري و روستايي كاربردي 
- اقتصاد برنامه ريزي كاربردي 
- اقتصاد بخش عمومي كاربردي 
- تجارت بين الملل كاربردي 
و … 

موضوعات جديد، مباحث تجربي و كاربردي: 
اقتصاد و مديريت نظامي: 
مديريت نظامي:
 
- مديريت منابع انساني در امور نظامي 
- مديريت مالي در امور نظامي 
- مديريت دان در امور نظامي 
- مديريت ريسك در امور نظامي 
- مديريت توليد در امور نظامي 
- مديريت صنعتي در امور نظامي 
- مديريت زمان در امور نظامي 
- مديريت بحران در امور نظامي 
- مديريت راهبردي در امور نظامي 
- تئوري هاي مديريت نظامي 
- و ... 

اقتصاد نظامي: 
- اقتصاد و جنگهاي آينده 
- شرايط و زمينه هاي اقتصادي قبل از جنگ 
- تاريخ عقايد اقتصاد نظامي و جنگ 
- برآورد و كنترل هزينه پروژه هاي نظامي 
- اقتصاد مهندسي در طرحهاي نظامي 
- فناوريها، توليدات نوين نظامي و رشد اقتصادي 
- جنگ اطلاعات اقتصادي 
- برونسپاري فعاليتهاي سازمانها و موسسات نظامي 
- هزينه ها و درآمدهاي پروژه هاي مشترك نظامي 
- پيمانكاري و قراردادهاي سازمانها و موسسات نظامي 
- منابع مالي و راهكارهاي درآمدزايي سازمانهاي نظامي 
- ارتش حرفه اي و آثار اقتصادي و اجتماعي 
- خدمت سربازي و توليد ناخالص داخلي، كارآفريني، اشتغال و ...
 - هزينه هاي سربازي در نيروهاي مسلح
- و ...  

اقتصاد و مديريت نفت و گاز‌‌:
 - مباني و نظريه ها: 

- نفت  و گاز و توسعه اقتصادي 
- نفت  وگاز و جغرافياي اقتصادي سياسي 
- برنامه ريزي براي آينده نفت و گاز 
- تحليل كلان فراگرد هاي نفت و گاز 
- تحليل خرد فراگرد هاي نفت و گاز 
- مديريت منابع نفت وگاز 
- نظريه بازي ها  
- عرضه و تقاضاي نفت: 
- بازار كالا ها و تجارت 
- پيش بيني بازار نفت و گاز 
- قيمت گذاري نفت و گاز 
- مصرف فرآورده هاي نفت  و گاز 
- تحليل عرضه و تقاضاي بين امللي نفت  و گاز 
- مديريت فروش نفت وگاز 
 - انرژي هاي جايگزين: 
- انرژي هاي نو 
- آب و هواي جهاني و كاهش انتشار گاز هاي گل خانه اي 
- ساير منابع انرژي 
 - سرمايه گذاري در نفت و گاز: 
- روش هاي تامين مالي نفت و گاز 
- قراردادها 
- ميزان سرايه گذاري در پروژه ها 
- سرمايه گذاري در پروژه هاي وابسته مانند پالايشگاه و پتروشيمي

نظرات