سومین جشنواره فناوری نانو

سومین جشنواره فناوری نانو

محورهاي جشنواره:

-نانو شيمي
-نانو فيزيك
-نانو زيست
-نانو مواد
-نانو الكترونيك
-نانو پزشكي
-نانو محاسباتي 

نظرات