دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد

محورهاي كنفرانس:


 اقتصاد بازرگاني
- اقتصاد صنعتي
- اقتصاد انرژي
 - اقتصاد سنجي
- اقتصاد پولي
- اقتصاد كشاورزي
- اقتصاد مديريت
- اقتصاد محيط زيست
- اقتصاد منابع
- اقتصاد شهري و روستايي
- اقتصاد برنامه ريزي
- اقتصاد بخش عمومي
- تجارت بين الملل
 
- راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالشها
- توسعه پايدار با بهبود رويكرد كسب و كار
- توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي
- اقتصاد و توليد ملي
- سرمايه گذاري و توليد ملي
- توسعه اقتصادي و مديريت مالي
- اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي
- رابطه اقتصاد با حماسه سياسي و اقتصادي
- اقتصاد در شرايط تحريم
- اقتصاد كشاورزي
- توسعه كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي
 - توسعه روستايي با تاكيد بر توليد ملي
 
 
- مباحث نوين در حسابداري
- اخلاق در حسابداري و حسابرسي
- حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده
- شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
- بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري
- حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
- ارتباط حسابداري با‌ صنـعت و جـامعـه
- رابطه حسابداري با حماسه سياسي و اقتصادي
- حسابداري و فناوري اطلاعات

نظرات