دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی و محیط زیست

دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی و محیط زیست

محورهاي كنفرانس:


ريزگردها (دلايل، گستره و تبعات و روش هاي كنترل و مديرت آنها)
زيستگاه‌ها و تنوع زيستي (گونه‌هاي در خطر انقراض، حفاظت و...)
مهندسي محيط زيست
مديريت سوانح و مخاطرات طبيعي
مديريت و برنامه‌ريزي محيط زيست و منابع طبيعي
مهندسي طراحي محيط زيست
مباحث حقوقي و اقتصادي محيط زيست و منابع طبيعي
پدافند غيرعامل در حوزه محيط زيست
شهر و محيط زيست
رسانه، محيط زيست و منابع طبيعي
بحران آب و مديريت جهادي
مديريت جامع حوضه هاي آبخيز
مباحث جهاني محيط زيست و منابع طبيعي
آموزش محيط زيست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محيط زيست
علوم و پژوهش‌هاي مميزي زيست محيطي
آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست و منابع طبيعي
نقش محيط زيست در سلامت
اثرات زيست محيطي تحريم
آثار تغيير سبك زندگي در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز
نقش محيط زيست سالم در تامين منابع غذايي
فرهنگ الگوي مصرف تغذيه و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي
اهميت صرفه جويي و قناعت در جهاد اقتصادي و آثار آن در حفظ محيط زيست
اثر تغييرات اقليمي بر اكوسيستم‌هاي طبيعي كشور
آمايش سرزمين (ارزيابي، برنامه‌ريزي و مديريت)
آلودگي‌هاي محيط زيست، مديريت پسماند و محيط زيست شهري
مخاطرات زيست محيطي و مديريت بيمه
منابع طبيعي وتوسعه پايدار
سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
جنگل، مرتع و بيابان
پتانسيل‌ و چالش‌هاي بخش محيط زيست و منابع طبيعي كشور
ارتقاء ارتباط بين بخش‌هاي آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
كارآفريني و راهكارهاي ايجاد اشتغال براي دانش‌آموختگان محيط زيست و منابع طبيعي
دانش بومي و فناوري‌هاي نوين در محيط زيست و منابع طبيعي
محورهاي آزاد در زمينه هاي محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار

نظرات