اولین کنفرانس ملی ادبیات

اولین کنفرانس ملی ادبیات

محورهاي كنفرانس:


 آموزش زبان
 -آزمون‌سازي و ارزيابي
-تهيه و تدوين مطالب درسي
-كاربردي‌سازي تدريس و فراگيري زبان
-شيوه‌هاي نو در تدريس و فراگيري زبان
-نقش فناوري‌هاي جديد در آموزش زبان
 
 ادبيات
 -تاريخ ادبيات
-ادبيات و سينما
-نقد و نظريۀ ادبي
-ادبيات و نقد عملي
-مطالعات تطبيقي ادبيات
 
ترجمه
 -ترجمۀ ادبي
-آموزش ترجمه
-ترجمه و زبان‌آموزي
-مباحث نوين در ترجمه
-بررسي وضعيت ترجمه در ايران
-جريان‌هاي ترجمه در قرن بيستم
 
 زبان‌شناسي
 -روان‌شناسي زبان
-جامعه‌شناسي زبان‌
-زبان و معنا‌شناسي
-تحليل انتقادي گفتمان
-آواشناسي و گويش‌شناسي
-زبان‌شناسي و نظريۀ شناخت

نظرات