اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی

اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی

محورهاي كنفرانس:

 مديريت اجرايي و طرح هاي توسعه
- انتقال و توسعه تكنولوژي
- مديريت توليد و مدل هاي تصميم گيري
- مديريت جهانگردي، گردشگري و بازاريابي خدمات
- مديريت شهري و برنامه ريزي منطقه اي
- مديريت حمل و نقل و بازارهاي بين المللي
- اقتصاد و برنامه ريزي  شهري
- مديريت حمل و نقل شهري، آلودگي، انرژي
- مديريت بحران و سازمانها
- مديريت انتقال تكنولوژي، تكنولوژي خارجي و وابستگي هاي صنعتي و اقتصادي
-مديريت اقتصاد كشاورزي و توسعه پايدار
- اقتصاد محيط زيست و توسعه پايدار
- تجارت الكترونيك و اقتصاد ديجيتالي
- مديريت بهره وري
-  مديريت كيفيت
- شاخص ها و استراتژي هاي بهره وري
 
 
 مديريت استراتژيك، رهبري و تحول
-مديريت استراتژيك، روش ها و ساختارها 
- مديريت تحول، نوآوري و خلق تكنولوژي
- مديريت تحقيق، توسعه، انتقال و آينده پژوهي تكنولوژي
-مديرت آموزش و راهبردهاي آموزشي 
- چالش هاي سازماني در مديريت
- تفكر سيستمي و نوآوري در مديريت
- موانع تفكر سيستمي، چالش ها و پيشبرنده ها
- آينده ­پژوهي و تفكر سيستمي
- مديريت ريسك و پدافند غير عامل
- مديريت فرآيند ها و معماري سازماني
- مالكيت فكري و مديريت دانش
 

- مديريت عمومي
- مديريت بازرگاني
- مديريت صنعتي
- مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني
- خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني
- مديريت توليد ، فرآيند و عمليات
- توسعه اقتصادي، توليد و مديريت مالي
- مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات ، نوين
- مديريت استراتژيك
- مديريت منابع انساني و رفتارسازماني
- مديريت تكنولوژي ، تحقيق و توسعه
- توسعه بازار
- مديريت آينده پژوهي
- مديريت پروژه
- مديريت مالي
- سرمايه گذاري
- رفتار سازماني
- علوم رفتاري در مديريت
- حسابداري مديريت و كاهش قيمت بهاي تمام‌شده
- شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
- بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري
- حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري
 
مديريت پروژه در فضاهاي مختلف كسب و كار                       
فضاي كسب و كار سازمان هاي پروژه محور
مديريت كلان پروژه ها – ابر پروژه ها
مديريت پروژه هاي كوچك
مديريت پروژه هاي خاص
مديريت مهندسي و طراحي پروژه ها
مديريت پروژه هاي پايدار / پروژه هاي سبز
مديريت پروژه هاي شهري
مديريت پروژه هاي نوسازي و مقاوم سازي بافت هاي فرسوده
مديريت پروژه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات
مديريت پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي
مديريت پروژه ها در  بخش خدمات
مديريت پروژه ها در بخش صنعت و معدن
مديريت پروژه ها در فضاي مجازي
مديريت پروژه هاي نوآوري و توسعه محصول
مديريت پروژه ها در نظام آموزش عالي كشور
مديريت پروژه ها در بهداشت و درمان
 
 
مديريت استراتژيك پروژه ها
-تصميمات استراتژيك در مديريت پروژه ها
-استراتژي‏ هاي سرمايه ‏گذاري و تامين مالي در پروژه ها
-نقش بازار پول و سرمايه در پروژه ها
-مطالعات امكان سنجي در پروژه ها
-نظام هاي اجراي پروژه (سه عاملي، طرح و ساخت، مديريت طرح و ..)
-انواع مشاركت ها در پروژه ها
-شبكه هاي تعاملي در پروژه ها
-مديريت سبد پروژه ‏ها /  مديريت برنامه
-مديريت پروژ با نگرش توسعه پايدار
-مدل هاي تعالي مديريت پروژه
-توسعه سازمان /  قابليتهاي سازماني در شركت هاي پروژه محور
-جايگاه صنعت بيمه در مديريت پروژه
-مديريت پروژه در فضاي تحريم
-مديريت ساخت داخل در پروژه ها
-مديريت انتقال تكنولوژي و دانش فني در پروژه ها
 
 
مديريت ذينفعان، عوامل محيطي، فرهنگي و انساني در پروژه ها
-رهبري پروژه
-سازماندهي تيم پروژه
-آموزش و توسعه تيم پروژه
-مديريت سرمايه هاي انساني در پروژ ها
-مديريت ذي نفعان پروژه
-اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه
-چالش ها و تعارضات انساني در پروژه ها
-چالش ها و تعارضات محيطي در پروژه ها
-چالش ها و تعارضات قانوني،  مقرراتي و حقوقي در پروژه ها
-نقش فرهنگ و كارآمدي در پروژه ها
 
متدولوژي ها، روش ها و فنون مديريت پروژه
-مديريت زمان، هزينه و محدوده در پروژه ها
-مديريت كيفيت، ايمني، امنيت و محيط زيست
-مديريت ريسك در پروژه، طرح و سبد پروژه
-مديريت قرارداد ها -  ادعا هاي قراردادي
-مديريت زنجيره تامين كالا و خدمات در پروژه ها
-مديريت راه اندازي و اختتام پروژه
-مديريت دانش، تجارب و درس آموخته ها در پروژه ها
-مديريت ارزش، مديريت چابك و مديريت ناب
-بستر ها، كاربرد ها و رويكرد هاي بهره گيري از فناوري ارتباطات، اطلاعات و غيره (ICT - (BIM در پروژه ها
-استاندارد ها و تكنيك هاي نوين و  مدل هاي رياضي و فرا ابتكاري در مديريت پروژه

نظرات