اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی

اولین کنفرانس ملی مطالعات آموزش و پرورش و علوم آموزشی تربیتی

محورهاي كنفرانس:

-مشاوره و راهنمايي
-روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
-روانشناسي تربيتي
-مشاوره(مدرسه اي، شغلي، خانواده و توانبخشي)
-تعليم و تربيت اسلامي
-برنامه ريزي آموزشي
-برنامه ريزي درسي
-آموزش و پرورش تطبيقي
-آموزش و پرورش پيش دبستاني
-آموزش و پرورش دبستاني
-آموزش بزرگسالان
-تكنولوژي آموزشي
-تحقيقات آموزشي
-مديريت آموزشي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش و پرورش تطبيقي
-جامعه شناسي آموزش و پرورش
-برنامه ريزي آموزش عالي
-آموزش الكترونيك
-ساير موضوعات مرتبط با علوم تربيتي
 

نظرات