اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

اولین کنفرانس ملی روانشناسی علوم رفتاری و علوم تربیتی

محورهاي كنفرانس:

 روان شناسي عمومي
- روانشناسي رشد
- روانشناسي تجربي
- روانشناسي تربيتي
 -روانشناسي اجتماعي
- روانشناسي فيزيولوژيك
- روانشناسي احساس و ادراك
- روانشناسي يادگيري
- روان سنجي
- شخصيت ( نظريه ها و مفاهيم )
-  روانشناسي مشاوره و راهنمايي
- روانشناسي هوش و سنجش هوش
- روانشناسي پويايي گروه
- روانشناسي كودكان استثنايي
- روانشناسي جنايي
-  نوروپسيكولوژي
- ارزشيابي شخصيت
- تفكر و زبان
- اختلالات­ يادگيري
- روانشناسي­ بازي
- روانشناسي­ مديريت
- آسيب­ شناسي­ اجتماعي
- اعتياد­(­سبب­ شناسي­ و­ درمان­)
- روش­هاي­ مطالعه­ در­ روانشناسي و­­ ساير موضوعات مرتبط
 
روانشناسي اجتماعي
- روان شناسي سلامت اجتماعي در  ايران و جهان
- روان شناسي اجتماعي و دين
- روان شناسي شهري و محيط
- شناخت اجتماعي
- روان شناسي اجتماعي در سازمان
- روابط متقابل و نفوذ اجتماعي
- گروه هاي اجتماعي
 
روانشناسي باليني
- اصول روانشناسي باليني
- فيزيولوژي عمومي
- اعصاب و غدد
-  انگيزش و هيجان
-  آسيب شناسي رواني
- آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان
-  روانشناسي مرضي
-  روان شناسي شخصيت
- بهداشت رواني
-  روانشناسي يادگيري
-  روان درماني
- مسائل­ روانشناسي­ باليني­
- و­ساير­ موضوعات­ مرتبط


رفتار در علوم تربيتي و روانشناسي
- بهداشت رواني و پيشگيري
 - ناكامي
-  تعارض و فشار رواني
-  جو عاطفي خانواده
- رفتار نابهنجار در محيط ارگانيك
- پارادايم هاي جديد در آسيب شناسي رواني و درماني
- آسبب شناسي اختلال وسواس فكري
- جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
- اختلال در شخصيت
- مباني زيستي عصبي رفتار
- روانشناسي اجتماعي
- پويايي گروه
- الگوهاي فكري در روانشناسي كار
- رهبري و مديريت گروه
- الگوسازي رفتاري
- هوش هيجاني EQ
- نارسايي هاي ذهني
- اختلالات يادگيري
- كودكان استثنايي
- خانواده و زوج درماني
- اضطراب
- مديريت استرس
- بلوغ و بحرانهاي آن
- روانشناسي تحول
- تاثير تهاجم فرهنگي بر رفتار
- سايكوسوماتيك
- تاثير روانگردان ها بر رفتار
- احساس و ادراك
- بارش مغزي و تفكر خلاق
- تاثير تعليم و تربيت بر رفتار
- گرايش هاي فلسفي و مكاتب بر رفتار
- تفكر منطقي
- علم النفس
- ايدئولوژي رفتار
- تاثير رسانه هاي غربي بر رفتار و ساير موضوعات مطروحه در علوم تربيتي و روانشناسي در حوزه رفتار
 
رفتار در علم مديريت و اقتصاد
 
رفتار فرد:
 - ماهيت رفتار سازماني
- تفاوت فرهنگ ها در جهان
- مباني رفتار فردي
-  ادراك و تصميم گيري فردي
-  ارزشها
-   نگرش ها­ و رضايت شغلي
- مفاهيم اصلي انگيزش
-  انگيزش: مفاهيم و كاربردها
 
رفتار گروه:
- مباني رفتار گروهي
-  درك تيم
-  ارتباطات
-  رهبري
-  قدرت و سياست
-  تعارض
-  مذاكره و رفتار بين گروهي
 
رفتار سازماني:
- مباني ساختار سازماني
-  تكنولوژي
-  طراحي شغل و تنش كاري
-  منابع انساني: سياست ها و رويه ها
-  فرهنگ سازماني
- تغيير و تحول سازماني
-  روش تحقيق در رفتار سازماني
 
رفتار­در­علوم­ سياسي ­و­اجتماعي
- رفتار سياسي
-  مردم شناسي رفتار
-  جامعه شناسي رفتار
-  جامعه شناسي انحرافات اجتماعي
-  نفوذ اجتماعي
-  كنترل سياسي
-  كنترل اجتماعي
-  روان‌شناسي و سياست
-  شخصيت و سياست
-  ريخت‌ها و رگه‌هاي شخصيت و سياست
-  سياست و هويت
-  افكار عمومي
-  تبليغات
-  شايعه
-  روان‌شناسي مكاتب سياسي
-  شخصيت و سياست خارجي و ساير موضوعات مطروحه در علوم سياسي و اجتماعي در حوزه رفتار

رفتار­ زيست ­محيطي ­و­كشاورزي
- رفتارهاي خرده فرهنگ ها و محيط زيست
-  رفتار رسانه اي و محيط زيست
-  نقش دانش محيط زيستي در رفتار خانواده ها با محيط زيست
-  جامعه شناسي رفتار زيست محيطي
-  نقش آموزه هاي ديني در رفتار محيط زيستي جامعه
-  نقش صدا و سيما در تبيين رفتارهاي زيست محيطي جامعه
-   دولت ها
-  توسعه و رفتار زيست محيطي
-  تاثير دانش محيط زيست در رفتار مديران نسبت به محيط زيست
-  رابطه  دانش در رفتارهاي محيط زيستي مردم
-  دانش محيط زيستي و رفتار زنان با محيط زيست
-  رفتارشناسي  دولت ها  با مقوله محيط زيست
-  نقش دانش محيط زيست در جلب رفتارهاي مشاركتي مردم
-  رابطه بين فقر اقتصادي و رفتارهاي محيط زيستي
-  سرمايه هاي اجتماعي و رفتارهاي محيط زيستي
-  نقش سازمان هاي غير دولتي در رفتارهاي محيط زيستي جامعه
-  دانش محيط زيست و رفتار مسئوليت پذيرانه مردم نسبت به محيط زيست
-  رفتار متوليان محيط زيست با جايگاه محيط زيست طبيعي نسبت محيط زيست طبيعي
 - متغير هاي رفتاري در محيط زيست
-  دانش عيني و واقعي و تاثير آن در رفتارهاي زيست محيطي
-  جايگاه و رابطه دانش و رفتار محيط زيستي  دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ايران
-  رابطه بين سطح تحصيلات و رفتار محيط زيستي
- جايگاه دانش محيط زيست در علوم دانشگاهي و رفتار دانش آموختگان دانشگاه با محيط زيست
-  كشاورزان و رفتار محيط زيستي
-  رابطه بين دانش و رفتار محيط زيستي صنعتگران
-  مسائل زيست محيطي بين المللي و رفتار دولت ها و ساير موضوعات مطروحه در حوزه محيط زيستي

نظرات