اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی

اولین کنفرانس ملی بررسی اندیشه های بزرگان دینی ملی

محورهاي كنفرانس:


محورهاي كنفرانس شامل بررسي سير انديشه هاي شخصيت هاي مهم ايران به عنايت به افق پيشرفت كشور مي باشد. در واقع هدف اين است كه با استفاده از انديشه هاي شخصيت هاي تاثير گذار در تاريخ سياسي مذهبي ايران و ديگر زمينه ها، راهكارهاي نيل به پيشرفت و توسعه روز افزون ايران اسلامي فراهم شود.
 
-سير  انديشه هاي شخصيت هاي سياسي ايران
 -سير  انديشه هاي شخصيت هاي مذهبي ايران
-سير  انديشه هاي شخصيت هاي ماندگار  ايران د رحوزه هاي مختلف علمي و اجتماعي
- سير  انديشه هاي شخصيت هاي ورزشي ايران
- سير  انديشه هاي صاحب نظران حوزه سياسي و مذهبي ايران

نظرات