اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه

محورهاي كنفرانس:

مديريت:
نظريه‌هاي جديد مديريت رسانه، مديريت استراتژيك رسانه، مديريت سازمان‌هاي رسانه‌اي و ...
 
علوم ارتباطات:
آينده رسانه، سواد رسانه اي، اقناع و تبليغ، فرهنگ و رسانه، دين و رسانه، مخاطب شناسي و ...
 
اقتصاد:
اقتصاد رسانه و ...
 
علوم اجتماعي و رفتاري:
رسانه و توسعه ، جامعه شناسي فرهنگي، جامعه‌شناسي رسانه ، روشهاي تحقيق در رسانه، روانشناسي در مديريت، روانشناسي رسانه، اخلاق و رسانه، نظارت و رسانه و ...
 
فلسفه رسانه، فلسفه مديريت
 
حقوق و رسانه، حقوق ارتباطات
 
تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي
 
مديريت رسانه:
اقتصاد و رسانه، نظارت و رسانه، حقوق و رسانه، تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي، مديريت رسانه استراتژيك، وب و رسانه، سواد رسانه اي، دين و رسانه، مديريت خبر و ...
 
علوم ارتباطات:
آينده رسانه، اقناع و تبليغ، مخاطب شناسي، روزنامه نگاري و ...

علوم اجتماعي و رفتاري:
جامعه شناسي رسانه، رسانه و توسعه، جامعه‌شناسي سازمانهاي رسانه اي، فرهنگ و رسانه، روانشناسي رسانه، اخلاق و رسانه، اصول و مباني فلسفي رسانه و ...
 
و ساير موضوعات مرتبط با همايش
 

نظرات