اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

محورهاي كنفرانس:

هنر، ارزش هاي ديني، هويت ملي و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلاي صناعات:
- صنايع دستي، ارزش هاي ديني و هويت ملي در عصر جهاني شدن
- هنر،ارزش هاي مشترك ديني در صنايع دستي ملل مسلمانان
- موزه ها و گنجينه ها، هويت ملي و صنايع دستي
 
آموزش و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلاي صناعات:
- آموزش رسمي (دوره ها و مقاطع آموزشي) و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلاي صنايع دستي
- آموزش غير رسمي (نظام و روش ها) و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلاي صنايع دستي
- ارزيابي توجه به ارزش هاي ديني و هويت ملي در آموزش
كارآفريني و اقتصاد هنر و نقش آن در حفظ، احياء و اعتلاي صناعات:
- اقتصاد خلاق و صنايع دستي روزآمد
-نقش صنايع دستي در اقتصاد مقاومتي
- كارآفريني فرهنگي و اقتصاد هنر بنيان مبتني بر صنايع دستي
 
شهرسازي
-ارزشهاي بومي و هويتي شهر
-بررسي و شناخت عناصر فرهنگي و هويتي شهر مشهد
-سير تكوين فرهنگ شهري با توجه به ظرفيت هاي بومي شهرسازي ايراني- اسلامي
-شهرسازي، فرهنگ و هويت
-عرصه هاي عمومي و همگاني و نقش آن در ايجاد هويت شهري
-فرهنگ، و نقش آن در هويت بخشي به كالبد شهر
-مدرنيته و هويت شهري
-مرمت بافت ها و آثار تاريخي با نگرشي به مفهوم هويت
-مفهوم سكونت در فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي
-منظر شهري، فرهنگ، هويت و اجتماع
ميراث فرهنگي، كالبد توسعه شهري
-نقش عوامل فرهنگي بر شكل گيري هويت شهري و الگوهاي طراحي و ساخت شهر
-نقش و جايگاه فرهنگ و هويت در آموزش طراحي معماري و شهرسازي
-نمادها، نشانه ها و هويت شهر ايراني- اسلامي
-هويت اسلامي و نقش آن در شهرسازي پايدار
-هويت بخشي فرهنگي در شهرهاي جديد
-هويت شهري و معماري خياباني
-ساير موضوعات مرتبط
 
 معماري
- معماري و فرهنگ
-جايگاه معماري در فرهنگ
-ارتباط معماري با ديگرشالوده هاو اجزاء فرهنگ
-تأثيرپذيري فرمي - فضايي معماري از پديده هاي فرهنگي -  اجتماعي
- معماري و زيبايي شناسي
- معماري و تكنولوژي
- معماري و سياست
- معماري- رسانه
- معماري - خلاقيت
-گذار - فرهنگ – جامعه – معماري
-معماري به مثابه متن
معماري و هويت
-نقش معماري در هويت بخشي به جامعه
-معمار، مخاطب، زمينه و هويت 
-كالبد معماري و هويت شهري
-معماري ديجيتال و هويت
بوم گرايي و معماري
-پايداري در معماري بومي ايران
-ذهنيت، عينيت و روند در معماري بومي ايران
-ماندگاري در معماري بومي وسنتي ايران
-افق هاي معماري بومي ايران
آموزش معماري
- شيوه هاي آموزش معماري «گذشته،حال،آينده»
- چگونگي و نقش آموزش در ايجاد خلاقيت معماري
- جايگاه بينش در پروسه آموزش معماري
طراحي معماري
- روند طراحي معماري
-نگرش هاي نوين به طراحي معماري و تقابل يا تعامل آن با  هويت 
- نقش روند طراحي معماري در هويت بخشي به جامعه   ايران «گذشته،حال،آينده»
- پروسه تبديل كانسپت به تجلي فرمي- فضايي در طراحي  معماري
- معماري بدون معمار
- انعطاف پذيري و معماري
-تكنيك هاي نوين ايده پردازي ،طراحي وارايه معماري
-معيارهاي ذهني و عيني طراحي معماري براي مخاطبين خاص(كم توان- ناتوان- ...)
-هندسه هاي نوين ومباني خلق فرم
معماري و نقد
-جايگاه نقد در معماري
-معماري ديجيتال ونقد
-نقد معماري و جايگاه آن در تثبيت تجارب فضايي- زماني- مكاني
-معماري و هرمنوتيك
 
گردشگري
-آمايش سرزمين و گردشگري 
-امكان سنجي گردشگري و هويت شهري
-برنامه ريزي شهري و توسعه گردشگري
-تأثير معماري شهري در راهبرد گردشگري فرهنگي
-توسعه منطقه اي گردشگري با تاكيد بر طرقبه و شانديز
-راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري
-طراحي هويت مشترك اسلامي- ايراني در مقاصد گردشگري
-فرهنگ و گردشگري مذهبي
-گردشگري و جامعه شناسي فرهنگي
-گردشگري و فرهنگ
گردشگري وبرنامه ريزي توسعه پايدار
-گردشگري، فرهنگ و توسعه
-گردشگري، هويت و ميراث فرهنگي
-گردشگري،توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
-مديريت شهري و توسعه گردشگري
-نقش انواع گردشگري در توسعه گردشگري شهري
-ساير موضوعات مرتبط
 
معماري در تمدن اسلامي
-نظريه ها و نگرش ها
-محيط، فرهنگ و معماري
-سبك زندگي اسلامي و معماري فضاهاي مسكوني
-تحليل و ارزيابي نمونه هاي اجرا شده
-شهر در تمدن اسلامي
-رويكرد ها و نظريه ها
-فرهنگ و طراحي شهري در گذر زمان
-شهر، محيط و كالبد
-تجربيات موفق طراحي شهري

نظرات