همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

محورهاي همايش:

گردشگري، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
-سياست گذاري و خط مشي گذاري در گردشگري كشور
-آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگري ايران
-فرصت ها و چالش هاي گردشگري در چشم انداز آينده صنعت توريسم ايران
-ارزيابي پتانسيل ها و توانمندي هاي صنعت گردشگري  در توسعه پايدار كشور
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
-ارزيابي طرح هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و منطقه اي
ارزيابي پيامدهاي طرح ها و پروژه هاي گردشگري
اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه صنعت گردشگري
مطالعات تطبيقي سياست هاي توسعه گردشگري در دنيا
فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري
بررسي هماهنگي هاي بين سازماني در توسعه صنعت گردشگري
نقش صنعت توريسم در تعميق روابط ميان ايران و كشورهاي همسايه در حوزه ايران فرهنگي و ساير كشورهاي اسلامي
نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي گردشگري
نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري پايدار
نقش دولت در توسعه صنعت گردشگري
نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري
ضرورت ورود شهرداري ها به حوزه گردشگري
نقش ديپلماسي شهري براي ايجاد تعامل در صنعت توريسم و جذب گردشگر از كشورهاي همسايه
تاثيرات امنيت، بسترهاي قانوني و حقوق گرشگران در جذب گردشگر
نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران
نقش بخش هاي و سازمان هاي خصوصي در رونق گردشگري
استراتژي هاي فوري براي توسعه صنعت گردشگري

گردشگري فرهنگي، هنر و ميراث فرهنگي
ظرفيت ها و موانع فرهنگي و گردشگري
گردشگري و سياست فرهنگي
گردشگري و ارتباطات ميان فرهنگي 
فرهنگ گردشگري و توسعه توريسم‎
روش هاي نهادينه سازي فرهنگ گردشگري
آثار و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي گردشگري
ارتباطات فرهنگي و گردشگري
تحليل ‎رفتاري‎ جهانگردي ‎و تعامل ‎فرهنگي
گردشگري و سبك زندگي
نقش فرهنگ و رفتار شهروندي در جذب و دفع گردشگر
گردشگري فرهنگي در جهان اسلام و خاورميانه
دين و آيين هاي مذهبي و نقش آن در گردشگري
گردشگري و فرهنگ در آموزه هاي ديني و ادبيات ايران
نقش ادبيات، هنر و ميراث فرهنگي در توسعه گردشگري 
گردشگري، ميراث فرهنگي و هويت ملي- اسلامي
گردشگري و موسيقي هاي محلي
گردشگري و موزه ها
گردشگري و اخلاق 
گردشگري و حفاظت و مرمت آثار باستاني
جايگاه صنايع دستي بومي در پايداري گردشگري مناطق محروم
گردشگري، اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي
نقش رويدادهاي مهم هنري، جشنواره ها، فستيوال ها، در جذب گردشگران داخلي و خارجي
گردشگري ، مناطق جنگي، يادواره هاي جنگي
تاثير صنعت گردشگري در برندسازي و نفوذ فرهنگ ايراني در جوامع جهاني
بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي گردشگري بر جامعه مقصد

گردشگري و اقتصاد
چشم انداز اقتصادي توسعه گردشگري
جايگاه گردشگري در برنامه هاي توسعه ، اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران
جايگاه ژئوتوريسم در اقتصاد و صنعت گردشگري
نقش و تأثير صنعت گردشگري بر اشتغال ملي و منطقه اي
نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري
رشد اقتصادي، تجارت و گردشگري
گردشگري، سرمايه گذاري و تامين مالي
جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در گردشگري
مكانيزم هاي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و رونق گردشگري 
گردشگري و نظام بانكي
گردشگري و ارتقاي جايگاه اقتصادي مناطق محروم كشور
جايگاه توليد كالاي ايراني در گردشگري 
گردشگري، كارآفريني و اشتغال زايي
جايگاه گردشگري در اقتصاد ملي
نقش تبليغات، بازاريابي منطقه اي و جهاني
بررسي آثار اقتصادي گردشگري بر مقصد
نقش توريسم هنري در افزايش درآمد ملي كشور 
رابطه اقتصاد مقاومتي با اقتصاد مبتني بر صنعت گردشگري
نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد كشور
گردشگري شهري و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق شهري
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه اقتصادي مناطق روستايي
گردشگري و توسعه پايدار محيطي
ارزيابي ظرفيت محيطي براي توسعه گردشگري


گردشگري، جغرافيا و محيط زيست
تخريب منابع و اكوسيستم و تاثير آن بر گردشگري
نقش نهادهاي مردمي (NGO) در حفظ محيط زيست و توسعه گردشگري
تغييرات اقليمي و تأثير آن بر گردشگري
گردشگري و تغييرات آب و هوايي
گردشگري و محيط زيست
گردشگري دريايي و سواحل
گردشگري و جغرافيا
اثرات مخرب گردشگري بر محيط زيست
گردشگري و حفاظت از منابع طبيعي و جاذبه هاي گردشگري
پيامدهاي توسعه گردشگري طبيعي و تاثير آن بر ميراث كشور
گردشگري و توسعه منطقه اي
گردشگري، كشاورزي و محيط زيست پايدار 
كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در توسعه صنعت گردشگري
حفظ و احياء حيات وحش و نقش آن در صنعت اكوتوريسم 
ژئوتوريسم و اكوتوريسم منطقه و توسعه صنعت گردشگري

گردشگري و ارتباطات
سامانه‎هاي ‎اطلاعاتي ‎در صنعت ‎جهانگردي 
فناوري اطلاعات و گردشگري 
نقش رسانه ها در توسعه گردشگري
تبليغات بين المللي و رونق گردشگري
توسعه صنعت گردشگري الكترونيك (ET)
بهره گيري از قدرت نفوذ شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي آنلاين در صنعت گردشگري
بررسي شيوه هاي نوين جذب گردشگر در دنيا

گردشگري و معماري
پيوند معماري و توريسم
برنامه ريزي و طراحي منطقه اي و شهري
الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن بر گردشگري
شهرسازي مدرن و كلاسيك و نقش آن بر صنعت گردشگري
نقش آثار معماري ايراني-اسلامي در جذب گردشگران خارجي
گردشگري و شهر هاي خلاق
نقش نماد ها و المان هاي شهري در جذب گردشگر
استفاده از مواد و مصالح مدرن سازگار با محيط زيست و الهام گرفته از فرهنگ و ساخته هاي بومي

 ساير محورها
گردشگري سلامت و گردشگري پزشكي
گردشگري ورزشي و مسابقات بين المللي
گردشگري، خدمات، هتل ها و آژانس ها
گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل
نقش آموزشهاي آكادميك و مهارتي در دستيابي به جايگاه مطلوب در صنعت گردشگري
ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار

 

نظرات