سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران


محورهاي همايش:

 مديريت:
 - مديريت دولتي
- مديريت بازرگاني
- مديريت صنعت
- مديريت آموزشي
- مديريت اجرايي
- مديريت ورزشي
- مديريت استراتژيك
-  مديريت رسانه اي
- مديريت زمان
-   مديريت تكنولوژي
-   مديريت فناوري اطلاعات
-   مديريت شهري
-   مديريت امور فرهنگي
-   مديريت مالي
-   مديريت كارآفريني
-   مديريت MBA
-   مديريت آموزش عالي
-   مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
-   مديريت كشاورزي و محيط زيست
-   مديريت ريسك
-   مديريت انرژي
-   مديريت و برنامه ريزي
-   مديريت بحران
-   مديريت پدافند غيرعامل
-   مديريت علوم اجتماعي
-   مديريت انتظامي
-  مديريت امور دفاعي
-  مديريت و توسعه پايدار
-   مديريت ثبت اسناد و املاك
-   مديريت جهانگردي
-   مديريت اطلاعات
-   مديريت كتابخانه اي
-   مديريت اماكن متبركه مذهبي
-   مديريت توليد و عمليات


كارآفريني (مديريت كسب و كار)
-     كارآفريني و كسب و كار جديد
-       كارآفريني و فن آوري
-      كارآفريني و گردشگري
-       كارآفريني و خدمات كشاورزي
 -      كارآفريني و فناوري اطلاعات   
 -       كارآفريني  سازماني
-     كارآفريني-  MBA
-     كارآفريني  بين الملل
-     كارآفريني در بخش عمومي
-   كارآفريني  توسعه
-   كارآفريني  آموزش عالي
 
   آموزش و ترويج كارآفريني  
 -   كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي
-   كارآفريني و اقتصاد
-   كارآفريني و مشاغل خانگي
-    كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين
-   ارتباط كارآفريني با رشته هاي مختلف دانشگاهي.
-  مباني نظري و تجربي در مورد كارآفريني و رشته هاي دانشگاهي.
-   كارآفريني و نقش آن در توسعه پايدار.
-   كارآفريني در حوزه هاي مختلف دانش و فن آوري.
-   ديگر مباحث آزاد در مورد كارآفريني

 آموزش:
-       بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش
-       پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني
-      چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها
-      علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان
-      مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان
-     مزايا و موانع برنامه ريزي  آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني
-     علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني
-     نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني
-    بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني
-   آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي
-   مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني
-   آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين
-   نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش
-   نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش
-   اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد
-   آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده
-   متدولوژي‌پايش‌عملكرد مجريان ‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي
-   اخلاق حرفه اي و كاربرد دانش روانشناسي يادگيري در مراكز آموزشي
-   جايگاه‌فرايندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شايستگي هاي منابع انساني در سازمانها
-   نظام آموزشي و راهبردهاي استفاده از آموزش غير مستقيم مبتني بر منابع
-   ديگر مباحث آزاد در مورد آموزش

نظرات