اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

محورهاي همايش:

پژوهش هاي نوين در حوزه الهيات و معارف اسلامي:

-شناخت انديشه هاي امام خميني
-انديشه هاي سياسي در اسلام
-فقه و مباني حقوق اسلامي
-تاريخ و تمدن اسلامي
-فلسفه و كلام اسلامي
-علوم قرآن و حديث
-اديان و عرفان
-شيعه شناسي
-نهج البلاغه
 
پژوهش هاي نوين در حوزه جغرافيا و برنامه ريزي:
-سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
-جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
-آب و هوا شناسي(اقليم شناسي)
- جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
-جغرافيا و برنامه ريزي شهري
-برنامه ريزي آمايش سرزمين
-مخاطرات محيطي
-جغرافياي پزشكي
-طبيعت گردي
-ژئومورلوژي
 
پژوهش هاي نوين در حوزه زبان شناسي و آموزش:
-آموزش محيط زيست و منابع طبيعي
-تحقيقات آموزشي و روشهاي نوين
-آموزش و بهسازي منابع انساني
-ادبيات و آموزش زبان انگليسي
-ادبيات و آموزش زبان فارسي
-ادبيات و آموزش زبان آلماني
-ادبيات و آموزش زبان فرانسه
-ادبيات و آموزش زبان عربـي
-ادبيات تطبيقي"فارسي-عربي"
-ادبيات مقاومت و پايداري
-ادبيات كودك و نوجوان
-زبان شناسـي همگانـي
 
پژوهش هاي نوين در حوزه حقوق و علوم سياسي:
-مطالعات سياسي انقلاب اسلامي
-حقوق ثبت اسناد و املاك
-حقوق جزا و جرم شناسي
-حقوق تجارت بين الملل
-حقوق مالي و اقتصادي
-حقوق محيط زيست
-مطالعات منطقه اي
-روابط بين الملل
-حقوق بين الملل
-حقوق عمومي
-حقوق خانواده
 

پژوهش هاي نوين در حوزه مطالعات اجتماعي:
-جامعه شناسي توسعه اجتماعي روستايي
-كودكان استثنايي(عقب ماندگان ذهني)
-مديريت خدمات بهداشتي و درماني
-جامعه شناسي انقلاب اسلامي
-مطالعات فرهنگي و رسانه
-سياست گذاري فرهنگي
-علوم ارتباطات اجتماعي
-دانش اجتماعي مسلمين
-پژوهش علوم اجتماعي
-مددكاري اجتماعي
-جمعيت شناسي
-جامعه اسلامي
-رفاه اجتماعي
- مردم شناسي
 
پژوهش هاي نوين در حوزه علوم اقتصادي :
-برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي
-توسعه اقتصاد و برنامه ريزي
-بانكداري اسلامي
-اقتصاد و انرژي
-اقتصاد اسلامي
-حسابداري
-حسابرسي
 
پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي :
-آموزش و پرورش "پيش دبستاني، ابتدايي ، تطبيقي"
-مديريت  و تكنولوژي آموزشي
-برنامه ريزي درسي و آموزشي
-علم اطلاعات و دانش شناسي
-فلسفه و حكمت اسلامي
-فلسفه تعليم و تربيت
-آموزش بزرگسالان
-علوم ارتباطات
-اخلاق اسلامي
-جامعه شناسي
-آموزش عالي
 
 پژوهش هاي نوين در حوزه روانشناسي :
-مشاور و راهنمايي "شغلي، خانواده، توانبخشي"
-روانشناسي و آموزشي كودكان استثنايي
-سنجش و اندازه گيري(روانسنجي)
-روانشناسي شخصيت
- روانشناسي سازماني
-روانشناسي اسلامي
-روانشناسي عمومي
-روانشناسي سلامت
-روانشناسي صنعتي
-روانشناسي تربيتي
-روانشناسي باليني
 
 پژوهش هاي نوين در حوزه مديريت:
-مديريت سازمان هاي دولتي ايران
-سياست گذاري علوم و فناوري
-مديريت ثبت اسناد و املاك
-مديريت پيشگيري از جرم
-مديريت فناوري اطلاعات
-مديريت امور فرهنگي
-مديريت كسب و كار
-مديريت گردشگري
-مديريت كارآفريني
-مديريت تكنولوژي
-مديريت بازرگاني
-مديريت رسانه اي
-مديريت آموزشي
-مديريت ورزشي
-مديريت اجرايي
-مديريت صنعتي
-مديريت دولتي
-مديريت شهري
-مديريت توسعه
-مديريت مالي
 
 پژوهش هاي نوين در حوزه تاريخ :
-تاريخ اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه شناسي
-تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
-فرهنگ و زبانهاي باستاني
-تاريخ انقلاب اسلامي
-تاريخ عمومي جهان
-تاريخ ايران اسلامي
-باستان شناسي
-ايرانشناسـي
-تاريخ اسلام
-تاريخ علم

نظرات