دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

محورهاي همايش:

مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم تربيتي
-اخلاق اسلامي
-آموزش الكترونيك
-آموزش و پرورش
-برنامه ريزي درسي
-تعليم و تربيت اسلامي
-مطالعات زنان و خانواده
تكنولوژي و تحقيقات آموزشي
-مديريت و برنامه ريزي آموزشي
-مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
-علوم تربيتي و مديريت فرهنگي خانواده
-مشاور وراهنمايي(شغلي،خانواده،توانبخشي)
-پيشرفت تحصيلي و روشهاي نوين آموزشي
-نقش و جايگاه علوم تربيتي در حوزه و دانشگاه
-ساير مطالعات و تحقيقات نوين در علوم تربيتي
 

مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم روانشناسي
-روانشناسي و اسلام
-روانشناسي و تربيت  
-روانشناسي و فرهنگ
-روانشناسي و شخصيت
روانشناسي كودك و نوجوان
-فلسفه تعليم و تربيت در اسلام
-روانشناسي خانواده و ازدواج 
-اعتياد و ناهنجاري هاي اجتماعي
-يافته هاي نوين روانشناسي عمومي
-نظم و امنيت و حفظ آرامش درجامعه
-روانشناسي باليني و سبك زندگي سالم
-رواشناسي اسلامي و سبك زندگي ايراني
-راهكارهاي ترويج فرهنگ ايراني اسلامي
-نقش و جايگاه علوم روانشناسي  در حوزه و دانشگاه
-ساير مطالعات و تحقيقات نوين در علوم روانشناسي

 

نظرات