اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

محورهاي همايش:

محورهاي گياهان دارويي:
-گياهان دارويي ، اكولوژي و اكوفيزيولوژي
-گياهان دارويي فرآوري، بسته بندي و صنعت 
-گياهان دارويي ، بهره برداري از منابع طبيعي
-گياهان دارويي ، بيوتكنولوژي
-گياهان دارويي ، فرآوري
-گياهان دارويي ، زيست شناسي
-گياهان دارويي ، فارماكولوژي
-گياهان دارويي ، ميكروبيولوژي
-گياهان دارويي ، طب سنتي
-گياهان دارويي ، اقتصاد و بازاريابي
-گياهان دارويي ، سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني 
-گياهان دارويي ، مهارت‌ها و اشتغال زايي
-گياهان دارويي و گردشگري
-گياهان دارويي مبارزه با آفات
-گياهان دارويي واسلام
-وسايرمحورهاي مرتبط باگياهان دارويي

محورهاي طب سنتي و مكمل:
-كاربرد طب سنتي ومكمل  در سبك زندگي سالم
-كاربرد طب سنتي ومكمل در پيشگيري از بيماري ها
-استفاده همزمان ازروش هاي مختلف طب مكمل و طب رايج در پيشگيري و درمان بيماران
-خلاقيت در پيشگيري و درمان بيماران باطب سنتي و طب مكمل
-استفاده از درمان هاي معنوي در پيشگيري و درمان بيماران
-كاربرد طب سنتي ومكمل در تكامل سالم ذهن، روان و معنويت 
-تحقيقات سلامت مبتني بر قرآن و حديث
-مباني فلسفي روش هاي سنتي ومكمل و نگرش آنان به سلامت و بيماري
-وسايرمحورهاي مرتبط باطب سنتي ومكمل

محورهاي كشاورزي ارگانيك:
-كشاورزي ارگانيك و پايدار
-به­نژادي و توليد گياهان زراعي و باغي
-مديريت علف‍هاي هرز، آفات و بيماري‍ها
-كاربرد علوم نانو در كشاورزي
-مديريت ، اقتصاد ، ترويج و آموزش كشاورزي
-مديريت تغذيه و آبياري در محصولات زراعي و باغي
-كاربرد بيوتكنولوژي و كشت ­بافت در علوم كشاورزي
-تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
-فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
-تغذيه دام و طيور
-فيزيولوژي دام و طيور
-پرورش و تغذيه آبزيان
-هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
-ژنتيك و اصلاح دام و طيور
-نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
-دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
-زيست شناسي (گياهي و جانوري)
-و سايرمحورهاي مرتبط باكشاورزي ارگانيك
 

نظرات