سومین  همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار

محورهاي همايش:

-گردشگري و محيط زيست
-گردشگري وطبيعت گردي
-گردشگري و جغرافيا
-گردشگري ومدل هاي اقليمي
-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي
-گردشگري در سواحل
-گردشگري و توسعه پايدار
-گردشگري شهري
-گردشگري روستايي
-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
-گردشگري مذهبي
-گردشگري فرهنگي
-گردشگري وموزه ها
-تغييرات آب و هوايي و گردشگري
-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري
-آموزش و تورگرداني گردشگري
-گردشگري وموسيقي هاي محلي
-گردشگري ادبي
-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي) 
-محورهاي ويژه ومرتبط با گردشگري
-آب و هواشناسي (اقليم شناسي)            
-كاربرد فناوري‌هاي ژئوانفورماتيك در توسعه پايدار          
-جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
-جغرافيا و برنامه ريزي شهري                   
-جغرافياي پزشكي
-جغرافيا و برنامه ريزي روستايي                    
-جغرافيا و دفاع مقدس
-آمايش سرزمين      
-هيدروژئوموفولوژي در برنامه ريزي محيطي
-مخاطرات محيطي                                        
-توسعه پايدار شهري با نگاهي به آينده
-جغرافياي سياسي                           
-جغرافيا: دفاع و امنيت
-ژئومورفولوژي                                    
-سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

نظرات