دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

محورهاي كنفرانس:


مديريت نوين :
 -       مديريت دولتي
-       مديريت بازرگاني
-       مديريت صنعتي
-       مديريت آموزشي
-       مديريت اجرايي
-       مديريت ورزشي
-       مديريت استراتژيك
-       مديريت رسانه اي
-       مديريت زمان
-   مديريت تكنولوژي
-   مديريت فناوري اطلاعات
-.   مديريت شهري
-   مديريت امور فرهنگي
-   مديريت مالي
-  مديريت كارآفريني
-   مديريت MBA
-   مديريت آموزش عالي
-   مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
-   مديريت محيط زيست
-   مديريت ريسك
-   مديريت انرژي
-   مديريت و برنامه ريزي
-   مديريت بحران
-   مديريت پدافند غيرعامل
-   مديريت علوم اجتماعي
-   مديريت انتظامي
-   مديريت امور دفاعي
-   مديريت و توسعه پايدار
-   مديريت ثبت اسناد و املاك
-   مديريت جهانگردي
-   مديريت اطلاعات
-   مديريت كتابخانه اي
-   مديريت اماكن متبركه مذهبي
-   مديريت توليد و عمليات
-   مديريت تصميم گيري و سياستگذاري
-   ساير مباحث مرتبط با علوم مديريت نوين

برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي
-       برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگي
-       جامعه و فرهنگ شهري نوين
-       امنيت اجتماعي و توسعه نظم عمومي
-       برنامه ريزي و آمايش سرزمين
-       پژوهش علوم اجتماعي و فرهنگي
-       علوم ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
-       مطالعات زنان و خانواده در جامعه
-       مطالعات فرهنگي و مديريت رسانه
-       جمعيت شناسي
-   مددكاري اجتماعي
-   برنامه ريزي رفاه اجتماعي
-  برنامه‌ريزي اداري
-   برنامه ريزي و مديريت توليد
-   برنامه ريزي طراحي و مديريت
-   برنامه ريزي گردشگري
-   مطالعات راهبردي فرهنگ
-   برنامه ريزي امور فرهنگي
-   زيست اخلاق اسلامي
-   مطالعات جوانان
-   فلسفه تعليم و تربيت
-   مديريت راهبردي فرهنگ
-   تبلبغ و ارتباطات اجتماعي و فرهنگي
-   فرهنگ و ارتباطات اسلامي
-   دانش اجتماعي مسلمين
-   ساير مباحث مرتبط با علوم اجتماعي و فرهنگي
 
محورهاي ويژه
-       نقش مديريت نوين در كاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي  جامعه
-       راهكارهاي كاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
-       راههاي توسعه و ترويج علوم و فنون پايدار فرهنگي
-       راهكارهاي ضرورت توجه به فرهنگ و انديشه اسلامي در جامعه
-       ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در مباحث فرهنگي و اجتماعي
-       روش‌هاي آموزشي نوين در مباحث اجتماعي و فرهنگي
-       توسعه نظم عمومي در جامعه از طريق برنامه هاي فرهنگي
-       ارائه  الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي
-       ارائه راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار همه جانبه در بخش اجتماعي و فرهنگي
-      اهتمام ويژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در علوم مديريت نوين
-      نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ  عمومي
-      نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين مديريت
-      اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي و فرهنگي
-      نقش سازنده فناوري هاي نوين در پيشبرد جامعه
-     ساير مباحث مرتبط

نظرات