نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)

نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری)

با تأكيد بر چند دانشي و ميان دانشي بودن رشته هاي تخصصي معماري، شهرسازي و مديريت شهري، هدف اصلي اين كنفرانس پرداختن به چالش هاي معاصر اين سه حوزه با تأملي بر برقراري ارتباط، در كنار هم قرارگيري و هم افزايي تخصص هاي مذكور است. به بيان ديگر در اين كنفرانس نه تنها مسائل به صورت جزئي نگر و تخصصي مورد توجه است، بلكه در ديدي كل نگر، بر تقويت ارتباط يافته هاي پژوهشي اين سه حوزه با هم تاكيد مي شود. البته در اين بين پرداختن به مباحث تخصصي معماري منظر هم به عنوان حيطه مرتبط كننده معماري و شهرسازي در كالبد محيط هاي زندگي امروزين، و هم به عنوان تخصصي نسبتا جوان در كشور ما  بسيار اهميت دارد. مديريت شهري نيز آماده سازي فضا جهتِ پويايي عملكرد ها در زمينه اداره شهر و  كارآمدي مشاركت دادن شهروندان در اداره آن است. بطور كلي اهميت معماري، شهرسازي و مديريت جامع شهري در زندگي حاضر و شهرهاي امروز، در زمينه مرتفع نمودن مشكلات شهري و رفع كمبودها و نيازهاي جامعه شهري وروستايي روشن مي شود.
اميد است اين كنفرانس با همراهي و همكاري همه انديشمندان، پژوهشگران ، دانشجويان، مديران و ... در همه تخصص هاي مرتبط با موضوعات طرح شده، به اهداف ذكر شده دست يابد.


محور هاي همايش
معماري 

⦁    روش ها و فناوري هاي نو در معماري
⦁     نوآوري و چالش‌هاي پيش رو 
⦁    تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
⦁    تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر شهرها 
⦁    معماري منظر ، بوم شناسي و زيبايي شناسي در معماري 
⦁    انسان شناسي معماري
⦁    الگوهاي معماري بومي 
⦁    معماري و هويت شهري
⦁    گرافيك شهري و معماري خياباني
⦁    تاثير معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان 

شهرسازي 
⦁    برنامه ريزي ، مديريت و طراحي شهري 
⦁    بهسازي و نوسازي شهري 
⦁    الگوها و شاخص هاي توسعه شهري 
⦁    تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران 
⦁    مشاركت مردمي در امور شهري و توسعه شهر
⦁    كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري 
⦁    حقوق شهري 
⦁    گردشگري شهري 
⦁    بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي 
⦁    طرحهاي توسعه شهري و چالش هاي موجود 

منظر شهري 
⦁    برنامه ريزي و مديريت منظر شهري 
⦁    آسيب‌شناسي منظرشهري 
⦁    عناصر سازنده سيما و منظر شهري  
⦁    ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري 
⦁    منظر طبيعي شهر و شهرهاي سنتي و جديد 
⦁    نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري 
⦁    منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي 
⦁    منظر شهري، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
⦁    منظر شهري بافت هاي نوساز

 

نظرات