دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

محورهاي اصلي همايش:

-جغرافيا، برنامه ريزي شهري_روستايي و توسعه پايدار
- جغرافيا، محيط زيست و توسعه پايدار
-جغرافياوپايداري محيط
-سمپوزيوم جغرافيا، امنيت، اقتصاد، سياست درخليج فارس
- جغرافيا وآمايش سرزمين
- جغرافيا، گردشگري وتوسعه پايدار
-توسعه گردشگري و پايداري محيط زيست
- گردشگري وطبيعت گردي

 

 

 

نظرات