اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

  مديريت بحران و بلاياي طبيعي :
-بلاياي جوي ، صائقه و سنگ ريزش ها
-آفات  طبيعي و بيماري هاي نباتي
-آتش سوزي در جنگلها و مراتع
-آلودگي هوا و تغييرات اقليمي
-زلزله و لغزش لايه هاي زمين
-خشكسالي و فرسايش خاك
-سيل و مخاطرات دريايي
-آتشفشان و رانش زمين

 
مديريت بحران و توسعه پايدار:
-نقش آموزش و فرهنگ‌سازي در مديريت بحران
-آمادگي و مقابله به هنگام در شرايط بحراني
-اطلاع رساني صحيح در مواقع بروز بحران
-بازسازي و  بازتواني پس از وقوع  بحران
-نقش صنايع ارتباطي در مديريت  بحران
-شريان‌هاي حياتي آب، برق و فاضلاب
-امداد و  نجات و اسكان اضطراري
-نقش مديريت منابع آب و خاك
-فناوريهاي نوين مديريت بحران
 
 
 بهداشت و ايمني و توسعه پايدار:
-شناسايي ، اندازه گيري وكنترل آلاينده هاي زيست محيطي
-نقش وسايل حفاظتي وفردي در كارگاه هاي عملياتي
-طراحي و جانمايي صحيح دستگاهها در محيط كار
-طب صنعتي و بيماريهاي ناشي از محيط كار
-رويكردهاي نوين در طراحي صنعتي
-بهداشت محيط و توسعه پايدار
 
 
  محيط زيست و توسعه پايدار:
-مديريت ، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست
-مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري پايدار
-سيستم اطلاعات جغرافيايي و توسعه پايدار
-اقتصاد ، حقوق و اخلاق زيست محيطي
-ارزيابي محيط زيست و آمايش سرزمين
-استانداردسازي و سيستم هاي مديريتي
-مديريت پسماند و بازيافت
-مهندسي آب و فاضلاب
 
 
 HSE  و توسعه پايدار:
-مدل ها و روشهاي ارزيابي ريسك HSE در صنايع
-كاربردHSE  در شريانهاي حياتي و مديريت شهري
-كاربردHSE  در صنايع غذايي و بهداشتي
-كاربردHSE  در مديريت بهينه شهري
-كاربردHSE  در صنايع ساخت و ساز
-كاربردHSE  در صنايع نفت و گاز
-آموزش و ترويج HSE در جامعه
-توسعه پايدار وسيستم هاي HSE

نظرات