دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

محورهاي كنفرانس:

علوم مديريت نوين :
-     مديريت دولتي
-     مديريت مالي و بازرگاني
-     مديريت صنعتي
-     مديريت آموزشي
-     مديريت اجرايي
-     مديريت ورزشي
-     مديريت استراتژيك
-     مديريت و برنامه ريزي
-     مديريت تكنولوژي
- مديريت فناوري اطلاعات
- مديريت شهري
- مديريت امور فرهنگي
- مديريت محيط زيست
- مديريت كارآفريني
- مديريت MBA
- مديريت خدمات بهداشتي ودرماني
- مديريت بحران
- مديريت ريسك
- مديريت انرژي
- مديريت و توسعه پايدار
 

برنامه ريزي پايدار:
-    برنامه ريزي پايدار گردشگري
-    برنامه ريزي پايدار و آمايش سرزمين
-    برنامه ريزي پايدار طراحي و مديريت
-    برنامه ريزي پايدار شهري
-    برنامه ريزي پايدار روستايي
-    برنامه ريزي پايدار منطقه‌اي
-    برنامه ريزي پايدار توسعه اقتصادي
-    برنامه ريزي پايدار سيستمهاي اقتصادي
-    مديريت پايدار تصميم گيري و سياستگذاري
- برنامه ريزي و توسعه پايدار همه جانبه

محورهاي ويژه:
-چالش هاي فراروي مديريت نوين و پايدار در ايران
-چالش هاي فراروي برنامه ريزي پايدار در ايران
-مديريت دانش و توسعه پايدار در ايران
-مديريت نوين و اقتصاد مقاومتي در ايران
-مديريت نوين و خروج از بحران در ايران

نظرات