دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

مباني نظري معماري ايراني- اسلامي :
- جايگاه معماري ايراني- اسلامي در عصر حاضر
- امكان تحقق پذيري معماري اسلامي در عصر حاضر
- نقد نظريه هاي معماري اسلامي
- نقد  آثار معماري با رويكردهاي زندگي ايراني- اسلامي
- تأثير فلسفه اسلامي در معماري ايراني- اسلامي
- شهر اسلامي و هويت فرهنگي و معنوي و ساحت قدسي انسان
- جايگاه معماري ايراني- اسلامي در شهر شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت(ع)
 
 
ضوابط و مقررات و معماري ايراني- اسلامي :
- بررسي مقررات ملي ساختمان بر اساس الگوهاي معماري ايراني- اسلامي
- بررسي ضوابط و مقررات شهرداري ها و طرح هاي فرادست در معماري ايراني- اسلامي
- بررسي ضوابط و مقررات حفظ ميراث فرهنگي در معماري ايراني- اسلامي
- بررسي مقررات و ضوابط ساختماني بر اساس الگوهاي معماري ايراني- اسلامي در شهرهاي مذهبي از قبيل قم، مشهد، شيراز كه حرم اهل بيت محسوب ميشوند. 
 
 
كالبد معماري ايراني- اسلامي :
- بررسي تطبيقي معماري عصر حاضر با ويژگي هاي معماري ايراني- اسلامي (امنيت، حريم، آسايش، اشرافيت و ...)
- بررسي معيارهاي كالبدي- فضايي معماري ايراني- اسلامي در مسكن شهري
- بررسي معيارهاي كالبدي- فضايي معماري ايراني- اسلامي در مسكن روستايي
- مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئينات در معماري ايراني- اسلامي
- بررسي نحوه استفاده از تكنولوژي مدرن در معماري ايراني- اسلامي
- كالبد معماري ايراني- اسلامي در شهرهاي قم، مشهد و شيراز به عنوان حرم اهل بيت(ع)
 
 
جايگاه معماري در شهر ايراني- اسلامي :
- سيماي شهر ايراني- اسلامي
- بررسي تطبيقي مولفه هاي توسعه پايدار در معماري ايراني- اسلامي
- تأثير حفظ آثار و بافت هاي ارزشمند تاريخي در احياي ارزش هاي معماري ايراني- اسلامي
- گردشگري و معماري ايراني- اسلامي
- جايگاه شهرهاي قم، مشهد و شيراز به عنوان حرم اهل بيت(ع) در صنعت گردشگري

نظرات