اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی

اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی

محورهاي كنفرانس:

محور حسابداري:
استانداردهاي حسابداري و شفافيت مالي
 رفتار امور مالي و حسابداري
 مقايسه حسابداري و عمل گزارشگري مالي در سراسر كشور
 حسابداري، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات
 يافته ها و مباحث نوين در حسابداري و حسابرسي
 ارزيابي عملكرد مالي
 امور مالي كسب وكار
 حسابداري دولتي و پاسخگويي
 سيستم هاي اطلاعات حسابداري
 نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
 اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها
 كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
 توليد و حسابداري مديريت
 اثر بخشي گرايشات حسابداري
 حسابداري سرمايه فكري
 حسابداري محيط زيست
 يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
 لزوم به كارگيري تفكرات نوين در ميان تصميم گيرندگان و تدوين كنندگان قوانين و استانداردها
 اخلاق حرفه اي در حسابداري وحسابرسي
 مهندسي مالي,رويكردها و چالش ها و تحقيقات كاربردي
 تاثير حسابداري بر سرمايه هاي ملي همچون نفت
 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
 روش هاي تأمين مالي در سازمان ها ودانشگاه ها
 استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
 نوآوريهاي مالي در حوزه حسابداري
 كاربرد اينترنت در حسابداري
 نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
 تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل ۴۴
 آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
 نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه مسائل مالي و حسابداري
 آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن
 حسابداري ، بانكداري و ماليه اسلامي
 نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
 حسابداري اسلامي و چالشهاي پياده‌سازي آن در ايران
 حسابداري سنجش مسئوليت اجتماعي
 نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه
 نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه
 چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
 مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت
 چشم انداز دانشكده هاي حسابداري ايران در سال ۱۴۰۴
 بررسي ساختار و كم و كيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت
 نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه
 نقش حسابداري در بازار هاي پول، سرمايه و بيمه
 جايگاه حسابداري در نقشه جامع علمي كشور و سند تحول علمي
 نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي در ايران
 چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداري و حسابرسي
 نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي
 تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري
 نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور
 مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي
 رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي
 حسابداري قانوني محيط زيست
 حسابرسي و كنترل داخلي
 آموزش حسابداري
 حسابداري بين المللي
 حاكميت شركتي
 حسابداري قانوني
 امور مالي شركت و بازار سرمايه
 همگرايي بين المللي استانداردهاي حسابداري
 و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري و حسابرسي

محور امور بانكي:
عامل كاربردهاي تحقيق در عمليات در حوزه هاي ريسك
حسابرسي داخلي
ارزيابي عملكرد
بازرسي
امور اعتباري و سرمايه گذاري
حقوقي و وصول مطالبات
امور شعب
چشم انداز بانكداري از منظر فناوري اطلاعات
كلان‌روندهاي صنعت بانكداري در جهان
كاربرد دستاوردهاي نوين فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري
رتبه بندي بانك‌ها از منظر فناوري اطلاعات
توانمندسازي بانك‌ها به كمك فناوري اطلاعات
سامانه اشتراك‌گذاري اطلاعات مالي مشتريان
شخصي‌سازي خدمات بانكي
 سامانه‌هاي فناورانه شناسايي، تقويم و مديريت ريسك
 نقش فناوري اطلاعات در تسهيل دسترسي به اعتبارات خرد
 نقش فناوري اطلاعات در مديريت مطالبات غيرجاري
 نقش فناوري اطلاعات در ارتقاي كنترل داخلي بانك‌ها
 نقش فناوري اطلاعات در تسهيل مبادلات بازار پول و سرمايه
 مديريت اطلاعات محور و ابرداده‌ها
 فناوري اطلاعات و درآمدهاي كارمزد محور
 نقش داده‌كاوي در كسب و كار بانكي
 بانكداري باز (Open Banking)
 معماري‌هاي جديد سامانه‌هاي بانكداري يكپارچه (core banking)
چالش‌هاي بانكداري يكپارچه در ايران
مهاجرت در سامانه‌هاي بانكداري يكپارچه
بانكداري چابك
 چشم انداز نظام‌هاي پرداخت
معماري سامانه‌هاي پرداخت كشور
چالش كارت‌هاي اعتباري
چالش پرداخت هاي فرامرزي
سامانه‌هاي پرداخت خرد: زيرساخت‌ فني و مقرراتي، بازيگران، نظام انگيزشي، ابزارها
 نظارت و نظام‌هاي پرداخت
نظارت داده- محور
انطباق با مقررات بين‌المللي زيرساخت بازارهاي مالي (FMI)
نظام پرداخت هاي دولتي
راهبري و پايش (oversight)

محور اقتصاد:
اقتصاد و رقابت سازمان ملل جهاني
 اطلاعات مديريت براي اقتصاد هوشمند، پايدار و فراگير
 مديريت استراتژيك در يك اقتصاد باز، كارآفريني، نوآوري و بين المللي
 راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالش ها
 راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها
 زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي
 بحران اقتصادي و اصلاحات ساختاري
 اقتصاد انرژي
 اقتصاد كشاورزي
 اقتصاد شهري
 رشد اقتصادي
 برنامه ريزي اقتصادي
 اقتصاد بين الملل
اقتصاد اسلامي
اقتصاد توسعه
اقتصاد پولي وبانكي
اقتصاد انرژي- اقتصاد محيط زيست
ماليات و سياستگذاري دولت
اقتصاد بخش عمومي
اقتصاد رفتاري
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد فرهنگي
اقتصاد رياضي و نظريه بازي ها
روشهاي كاربردي اقتصاد سنجي
اقتصاد فناوري اطلاعات
چالش ها و راهكارهاي اقتصادي
اقتصاد در شرايط تحريم
اقتصاد مقاومتي
اقتصاد و توليد ملي

محور مديريت مالي:
اصول و مفاهيم مديريت مالي
نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان،نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي
نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور
مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي
رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي
محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي
نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران
مكانيزم هاي تامين مالي
نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار
مديران مالي و شناخت ريسك
اصول مالي رفتاري
ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني
نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري
نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي
ضرورت حسابرسي تقلب
لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي
لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي
ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي
فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران
الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران
آسيب شناسي مالي در ايران
مديرين بنگاهها
برنامه ريزي استراتژيك مالي
مديريت سرمايه گذاري
ارزيابي مديريت ريسك
مهندسي مالي
مديريت دارايي ها
و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي

نظرات