سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار

سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار

محورهاي كنفرانس:

 ترويج و توسعه روستايي در بخش كشاورزي
·         نقش ترويج در افزايش عملكرد گياهان
·         آموزش و توسعه روستايي
·         آمايش برنامه درسي در كشاورزي
·         نقش ترويج در اكوتوريسم
·         نقش ترويج در بهينه سازي منابع كشاورزي
·         نقش ترويج در سلامت و امنيت غذايي
·         نقش ترويج در سياست گذاري هاي كشاورزي
·         نقش تشكل ها و تعاوني ها در بخش كشاورزي
 
آب و خاك 

·         تغذيه خاك هاي كشاورزي
·         رابطه آب و خاك و گياه
·         خاك شناسي
·         اقليم شناسي
·         اصلاح خاك هاي شور و قليايي
·         اصلاح خاك هاي اسيدي
·         مديريت بهره برداري از منابع آب
·         هيدرولوژي
·         مباحث نوين در آب و خاك
·         كاربرد نانو تكنولوژي در علوم آب و خاك
·         تغذيه در خاك ها
·         روشهاي مصرف كود در خاك
·         نقش مديريت پسماندها در كشاورزي
·         بهره برداري بهينه از منابع پايدارآب وخاك
·         خشكسالي و تاثيرات آن بر توسعه پايدار
·         مديريت اطلاعات خاك
·         آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك
 
زيست فناوري

·         ايمني زيستي
·         مهندسي ژنتيك
·         استانداردهاي زيست فناوري
·         كشاورزي زيستي
·         تنوع زيستي
·         علوم زيست شناسي(گياهي / جانوري)
·         هواشناسي و بيوتكنولوژي كشاورزي
 
كشاورزي پايدار
·         انرژي هاي نو
·         كشاورزي ارگانيك
·         اكوتوريسم
·         توسعه پايدار در كشاورزي
·         اگروتوريسم
·         معماري و توسعه پايدار
·         نقش منابع طبيعي و محيط زيست در كشاورزي پايدار
·         مباحث نوين در كشاورزي پايدار
·         نقش استفاده بهينه از كود، سم، بذر، آب، انرژي، خاك و ... در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
·         نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم
·         كشاورزي ارگانيك و پايدار
 
IT در بخش كشاورزي 
·         فناوري هاي اطلاعاتي در كشاورزي
·         امكان سنجي و نيازسنجي بازارهاي مصرف ملي و بين المللي
·         تركيب روش هاي علمي و عملي
·         نقش IT در پدافند غير عامل در بخش كشاورزي
·         نقش IT در اقتصاد كشاورزي
·         نقش IT در امكان سنجي بازار مصرف كشاورزي
·         سيستم هاي شبيه سازي در كشاورزي و توسعه پايدار
·         كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
·         سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
 
منابع طبيعي و محيط زيست
·         آلاينده هاي محيطي
·         روشهاي پالايش در منابع طبيعي و محيط زيست
·         ريزگردها و روشهاي مقابله با آنها
·         تغيير اقليم
·         استفاده از فناوري هاي نوين در منابع طبيعي و محيط زيست
·         حقوق محيط زيست
·         مباحث نوين در منابع طبيعي و محيط زيست
·         مباحث نوين در علوم جنگل و مرتع
·         توسعه پايدار در منابع طبيعي
·         ريزگردها و مديريت آنها در منابع طبيعي
·         تجمع زيستي آلاينده هاي زيست محيطي در زنجيره غذايي
·         هواشناسي كشاورزي و توسعه پايدار
·         محيط زيست و توسعه پايدار
·         پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
·         محيط زيست و آمايش سرزمين
 
گياه پزشكي

·         پدافند غير عامل در بخش گياهپزشكي
·         بيماري هاي گياهي
·         آفات گياهي
·         علف هاي هرز
·         مديريت تلفيقي آفات، بيماريهاي گياهي، علفهاي هرز و توسعه پايدار
·         بيوتكنولوژي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
·         گياه پالايي و نقش آن در توسعه پايدار
·         شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
·         توليدات گياهي و اگرواكولوژيك
·         حشره شناسي كشاورزي
·         تاثير تنش­هاي زنده و غير زنده در توليدات كشاورزي
·         مباحث نوين در گياهپزشكي
 
فناوري هاي نوين و مكانيزاسيون كشاورزي 
·         انرژي هاي نو
·         مكانيزاسيون و اتوماسيون كشاورزي و توسعه پايدار
·         فناوري هاي نوين درتوليد و عرضه محصول سالم
·         مكانيزاسيون و مكانيك ماشين هاي كشاورزي
·         كاربرد بيوتكنولوژي و كشت­بافت در علوم كشاورزي
·         مباحث نوين در فناوري هاي كشاورزي
 
علوم صنايع غذايي 

·         علوم صنايع غذايي
·         امنيت غذايي
·         صنايع تبديلي
·         بهداشت غذايي
·         مسمويت غذايي
·         فرآوري مواد غذايي گياهي
·         فرآوري مواد غذايي لبني
·         فرآوري مواد غذايي گوشتي
·         بيماريهاي عفوني ناشي از مواد غذايي
·         ميكروب شناسي مواد غذايي
 
مهندسي ژنتيك و اصلاح نباتات
·         محصولات تراريخته
·         بانك ژن و ذخاير ژنتيكي
·         روشهاي جديد به نژادي در گياهان
·         بيوتكنولوژي
·         كشت بافت
 
مديريت و اقتصاد كشاورزي

·         اقتصاد كشاورزي
·         مباحث مديريت كشاورزي
·         مشاغل خانگي در بخش كشاورزي
·         سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
·         سياست گذاري در بخش توليد
·         الگوهاي حمايتي بخش كشاورزي
·         موانع اشتغال در بخش كشاورزي
·         سياست گذاري در بخش اشتغال
·         كارآفريني در كشاورزي
·         مديريت در بخش تعاوني ها
·         بهينه سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
·         ضايعات محصولات كشاورزي و توسعه پايدار
·         نظلم بيمه اي محصولات كشاورزي
 
علوم زراعت
·         تغييرات آب و هوايي و نقش آن در زراعت
·         كاربردهاي بيوتكنولوژي در علوم زراعت
·         كاربردهاي نانو تكنولوژي در علوم زراعت
·         تنش هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك در زراعت
·         زراعت ملكولي
·         روشهاي افزايش عملكرد در گياهان زراعي
·         مباحث نوين در زراعت
·         مدل سازي در زراعت
·         معرفي تيپ هاي ايده آل گياهي در زراعت
·         روشهاي به زراعي در گياهان زراعي
·         اگروتروريسم
·         مباني افزايش عملكرد در گياهان زراعي
·         اگروتوريسم
·         نهاده هاي توليد و محصولات كشاورزي
·         توليد پايدار كشاورزي در عرصه هاي شور
·         بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نوين (هسته‌اي، بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي) در اصلاح روش‌هاي توليد
·         نقش روشهاي نوين در توليد محصول سالم
·         چالشهاي مرتبط با فن آوري نوين در توليد محصول سالم
·         علوم تكنولوژي نهال و بذر
·         فيزيولوژي و اكولوژي عملكرد محصولات كشاورزي
·         گياه­ پالايي
·         فناوري‌هاي نوين بسته‌بندي محصولات كشاورزي و دامي
·         فن آوري هاي نوين در مديريت نگهداري فرآورده هاي خام دامي
 
شيلات و آبزيان

تكثير و پرورش آبزيات
صيد و بهره برداري
تغذيه آبزيان
بهداشت و بيماري هاي آبزيان
كاربرد فناوري هاي نوين در علوم شيلات و آبزيان
 
علوم دامي 
بهداشت، ايمني و بيماريهاي دام و طيور
نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي
روش ها و رويكردهاي نوين و پايدار در دام و دامپزشكي
تهديدات زيستي دام و طيور
نقش تكنيك­هاي توليد مثلي در توليدات دامي
دامپزشكي (ميكروبيولوژي، پاتولوژي، ايمني شناسي)
كاربرد گياهان دارويي در دام و طيور
كاربرد روش هاي آزمايشگاهي در بيوتكنولوژي توليد مثل دام
جايگاه بيوتكنولوژي در تشخيص و پيشگيري بيماري هاي دام و طيور
بيوتكنولوژي در انتخاب ژنوميكي و شناسايي ژن هاي كانديد در به نژادي
تغذيه دام و طيور
فيزيولوژي دام و طيور
 ژنتيك و اصلاح نژاد
 
علوم باغباني
·         كشت گلخانه اي
·         ماندگاري پس از برداشت محصولات باغي
·         به نژادي گياهان باغي 
·         بيوتكنولوژي پس از برداشت
·         كشت، صنعت و فرآورده هاي گياهان دارويي
·         تغذيه گياهان باغي
·         كاربرد بيوتكنولوژي در باغباني
·         روشهاي نوين در افزايش عملكرد گياهان باغي
·         هيدروپونيك
·         سبزي و صيفي
·         عمليات پس از برداشت
·         كشت هاي گلخانه اي
·         گياه پزشكي در باغباني
·         سازه هاي گلخانه اي
·         مباني افزايش عملكرد در باغباني
·         تنش هاي زنده و غير زنده در باغباني
·         كاربردهاي نانو در باغباني
·         كود و تغذيه در باغباني
·         الگوهاي كشت در باغباني
·         گياهان دارويي باغي
·         مديريت بيماريها در گياهان باغي
·         مديريت علف هاي هرز در گياهان باغي
·         مديريت آفات در گياهان باغي
 
 
گياهان دارويي

·         اكولوژي و اكوفيزيولوژي گياهان دارويي
·         فرآوري، بسته بندي و صنعت  گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و بهره برداري از منابع طبيعي
·         گياهان دارويي و بيوتكنولوژي
·         فرآوري گياهان دارويي
·         زيست شناسي گياهان دارويي
·         فارماكولوژي گياهان دارويي
·         ميكروبيولوژي گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و طب سنتي
·         گياهان دارويي، اقتصاد و بازاريابي
·         سرمايه گذاري، اقتصاد و بازرگاني  گياهان دارويي
·         مهارت‌ها و اشتغال زايي گياهان دارويي
·         گياهان دارويي و گردشگري
·         گياهان دارويي و مبارزه با آفات
·         سايرمحورهاي مرتبط با گياهان دارويي
 
نانو تكنولوژي در كشاوزي 
·         نقش نانو ذرات در كشاورزي
·         نانو حسگرها در كشاورزي
·         نقش نانو كودها در افزايش عملكرد گياهان زراعي
·         نانو بيوتكنولوژي در كشاورزي
·         تهيه و سنتز نانو ذرات از گياهان
·         سميت نانو ذرات
·         نانو كامپوزيت ها در كشاورزي
·         نقش نانو تكنولوژي در افزايش عملكرد كمي و كيفي گياهان زارعي و باغي
·         كاربرد نانو ذرات در گياهپزشكي
·         كاربرد نانو ذرات در گياهان دارويي
·         نقش نانو فيلترها در كشاورزي
·         كاربرد نانو تكنولوژي صنايع غذايي
·         كاربرد نانو تكنولوژي در علوم دامي
·         كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست و منابع طبيعي

نظرات