دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی

دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی

محورهاي كنفرانس:

محورهاي مديريت 
 
 كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
 
رهبري و رفتار سازماني
رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي كار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، كار تيمي، مذاكره
 
 توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيك، چابكي در سازمان
 
مديريت راهبردي
   برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شركت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
 
 مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي، مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الكترونيك، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي كسب و كار، بانكداري الكترونيك، راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك، مديريت زنجيره تأمين الكترونيك، تداركات الكترونيك، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همكاري و اتحادهاي الكترونيك
 
 مديريت استراتژيك و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيك، شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني
 
 مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري
 
 مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تكنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي
 
 مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي،  بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، كانال­هاي بازاريابي، مديريت برند
 
 اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
 
 حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
 
 
 كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
 
 رهبري و رفتار سازماني
رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي كار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، كار تيمي، مذاكره
 
 توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيك، چابكي در سازمان
 
 مديريت مالي
استراتژي‌هاي مالي، مديريت ريسك، مديريت سرمايه‌گذاري، مديريت مالي شركت‌ها
 
 مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الكترونيكي، استراتژي الكترونيكي، مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي، ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الكترونيك، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي كسب و كار، بانكداري الكترونيك، راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك، مديريت زنجيره تأمين الكترونيك، تداركات الكترونيك، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همكاري و اتحادهاي الكترونيك
 
 مديريت استراتژيك و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيك، شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني
 
 مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري
 
 مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تكنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي
 
 مديريت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي،  بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، كانال­هاي بازاريابي، مديريت برند
 
 اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
 
 حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي
نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
 
 كارآفريني
كارآفريني فردي، كارآفريني سازماني، كارآفريني اجتماعي، كسب و كار جديد، كارآفريني فناورانه، و كارآفريني، هدايت و رهبري در كارآفريني، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين
 
 مديريت مالي
  اصول و مفاهيم مديريت مالي، نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان،نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي،نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور،مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي،رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي،محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي،نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران،مكانيزم هاي تامين مالي،نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار،مديران مالي و شناخت ريسك،اصول مالي رفتاري،ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني،نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري،نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي،ضرورت حسابرسي تقلب،لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي،لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي،ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي،فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران،الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران،آسيب شناسي مالي در ايران،مديرين بنگاهها،برنامه ريزي استراتژيك مالي،مديريت سرمايه گذاري ،ارزيابي مديريت ريسك،مهندسي مالي،مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي
 
 
محورهاي كارآفريني:
مفاهيم، تئوري ها و مدل هاي كارآفريني و نوآوري استراتژيك
كارآفريني فردي، سازماني، اجتماعي
فرهنگ كارآفريني و نوآوري استراتژيك
الزامات، چالش­ها و فرصت هاي استقرار كارآفريني استراتژيك
توسعه فرهنگ نوآوري و كارآفريني در سازمان ها
كارآفريني و نوآوري در كسب و كار ها
بررسي فضاي كسب و كار ايران براي كارآفريني
ويژگي هاي فردي كارآفرينان و پرورش كارآفرينان سازماني
نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت جامعه
شناسايي فرصت هاي كارآفريني رشته هاي مختلف
كارآفريني و صنعت توريسم
كارآفريني فرهنگي
كارآفريني در بستر فناوري اطلاعات
مديريت كارآفريني و نيازهاي اجتماعي كارآفرينان
نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كشور
كاستي ها و قابليت هاي كارآفريني در كشور
نقش قوانين كارآفريني در كشور
نقش زنان در كارآفريني
بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري
نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار
تهديدها و فرصت هاي حاكم بر فضاي كسب و كار
رويكردهاي توسعه نوآورانه فرهنگ كارآفريني
مدل هاي نوين كسب و كار
رويكرد هاي تداوم كسب و كار
كار آفريني و تعالي سازماني، كيفيت و بهره وري
 
تامين مالي كارآفرينانه:
حمايت مالي و توسعه كسب و كارهاي جديد/رشد بالا
سرمايه گذاري مخاطره­ پذير و فرشتگان كسب و كار براي ايجاد كسب و كارهاي جديد مخاطره­ آميز
روش­هاي تامين مالي اسلامي و توسعه ي كارآفريني
تامين مالي شركتي و  توسعه ي كارآفريني
كارآيي نظام بانكي، ايجاد كسب و كارهاي جديد و پايداري كسب و كار
       
مقررات و حقوق مالكيت: 
حقوق مالكيت و توسعه كارآفريني
حقوق مالكيت معنوي و ايجاد كسب ­وكارهاي جديد
حقوق مالكيت معنوي و كارآفريني سازماني
كارايي و حقوق مالكيت معنوي (IPR)
پنجره ملي واحد و تسهيل تجارت بين المللي
هماهنگي ذي ­نفعان و كاربرد پنجره واحد
همكاري بخش خصوصي- دولتي و بهبود محيط كسب و كار
مقررات هوشمند براي توسعه كارآفريني
 
سياست ها و برنامه­ هاي دولت:
سياست هاي دولت و توسعه ي بازارهاي مالي مخاطره آميز
سياست هاي دولت و ايجاد كسب و كارهاي جديد مخاطره­ آميز
برنامه هاي دولت براي توسعه كارآفريني
نظام مالياتي و توسعه كسب و كار
نظام گمركي و تسهيل صادرات/واردات
سياست­هاي اقتصادي و ايجاد كسب و كار جديد
نهادها و قوانين توسعه كارآفريني
نقش قوانين و مقرارت بهبود محيط كسب و كار و فعاليت­هاي كارآفريني
كاهش مقررات ورود كسب وكارها و بهبود محيط كسب و كار
توسعه كارآفريني، رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط و فقرزدايي
توانمندسازي كارآفرينان و توسعه خوشه­ هاي منطقه اي
توسعه كارآفريني در مناطق آزاد
 
دولت كارآفرين:
نقش هاي كارآفرينانه دولت
رفتارهاي كارآفرينانه ي دولت
سياست ها و ابزارهاي ايجاد دولت كارآفرين
دولت كارآفرين و توسعه و پيشرفت
توسعه ي دولت الكترونيكي و كارآفريني
كارآفريني نهادي
دولت كارآفرين (آينده-محور)
دولت كارآفرين (مردم-محور)
 
زيرساخت هاي فيزيكي، تجاري و خدماتي:
زيرساخت هاي تجاري و خدماتي و توسعه كارآفريني
سهولت دسترسي به منابع فيزيكي، ارتباطات، خدمات عمومي و حمل و نقل
نقش نظام حمايتي بيمه در توسعه و پايداري شركت هاي كوچك و متوسط
نقش مناطق آزاد، شهرك ها و خوشه هاي صنعتي در بهبود محيط كسب و كار منطقه اي
شتابدهنده هاي كسب و كار و توسعه ي كارآفريني
 
هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي:
فرهنگ ملي و ايجاد كسب و كارهاي جديد
عوامل اجتماعي – اقتصادي مؤثر بر توسعه كارآفريني
هنجارهاي اجتماعي – فرهنگي به عنوان تسهيل كننده/موانع كارآفريني
جنسيت، توسعه كارآفريني و هنجارهاي فرهنگي
حمايت ها و پشتيباني هاي اجتماعي
فرهنگ وقف و توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان
ميزان توجه رسانه ها به كارآفريني و محيط كسب و كار
منزلت اجتماعي افراد و توسعه كارآفريني
ارزش هاي ملي، اخلاق و محيط كسب و كار
سرمايه اجتماعي، شبكه هاي اجتماعي و محيط كسب و كار
هنجارهاي اجتماعي و توسعه ي كارآفريني اجتماعي
 
بازبودن و پويايي بازار:
باز بودن بازارها و ايجاد كسب و كار جديد/رشد بالا
جهاني شدن و كارآفريني بين المللي
پويايي هاي بازار و محيط كسب و كار
توسعه كارآفريني بين ­المللي در مناطق آزاد
گسترش سرمايه­ گذاري و توسعه كسب ­وكارهاي كوچك و متوسط در مناطق آزاد
 
آموزش كارآفريني:
نقش آموزش كارآفريني در ايجاد نگرش­هاي كارآفرينانه
نقش آموزش كارآفريني در افزايش ايجاد كسب و كارهاي جديد مخاطره ­آميز
حمايت هاي دانشگاه براي كارآفريني و ايجاد كسب و كارهاي جديد مخاطره­ آميز
آموزش كارآفريني در مقاطع آموزش ابتدايي/راهنمايي/دبيرستان
آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي
 
انتقال تحقيق و توسعه، نوآوري و كارآفريني:
نوآوري و كارآفريني براي مدرسان
دانشگاه كارآفرين و كارآفريني دانشگاهي
نوآوري رشديابنده و بنيادي و ايجاد كسب و كارهاي جديد
انتقال تحقيق و توسعه و توسعه كسب و كارهاي جديد/رشد بالا
انتقال تحقيق و توسعه و توسعه كارآفريني سبز
انتقال تحقيق و توسعه، سرريز دانش و كارآفريني نانو/بايو/سايبري
نوآوري سازماني و كسب ­وكارهاي اقماري (زايشي) دانشگاهي
نقش دولت و شركت هاي تحقيق و توسعه در ايجاد كسب و كارهاي جديد مخاطره ­آميز
نقش انكوباتورها و پارك هاي علم و فناوري در توسعه كارآفريني دانش بنيان
سرريز دانش و توسعه كارآفريني
نظام ملي نوآوري (NIS) و توسعه كارآفريني
كسب­ وكارهاي اقماري (زايشي) دانشگاهي و توسعه كسب و كارهاي جديد
 
كارآفريني و توسعه ي منطقه اي: 
نوآوري و توسعه ي اقتصادي منطقه اي
مقاومت اقتصادي منطقه اي از طريق نوآوري و كارآفريني
خوشه هاي نوآوري و كارآفريني
خوشه هاي محصول و كارآفريني
توانمندسازي كارآفرينان در خوشه هاي منطقه اي
زيرساخت هاي فيزيكي و توسعه ي اقتصادي منطقه اي
اكوسيستم كارآفريني و توسعه ي پايدار
 
توسعه ي كارآفريني در دوران پساتحريم:
توسعه ي كارآفريني بين المللي
انتقال و گسترش دانش بين المللي
توسعه ي سرمايه گذاري خارجي
رقابت پذيري بين المللي و بهبود كسب و كار
توسعه ي همكاري هاي بين المللي
كارآفريني بين المللي و مسايل فرهنگي
قواعد، روش هاي تجربي و اكتشافي و راهبردها در كارآفريني بين المللي
توسعه ي كارآفريني بين المللي در مناطق آزاد
 
ايجاد و رشد كسب و كارهاي جديد:
كالبدشناسي ايجاد كسب و كارهاي جديد
تجارب ايجاد كسب و كارهاي جديد و بهترين تجارب
موانع ايجاد كسب و كارهاي جديد
فرآيند شروع كسب و كارهاي جديد
فرآيند كسب و كارهاي نوپا
پويايي هاي كارآفرينانه
رشد كسب و كار از طريق نوآوري
رشد كسب و كار از طريق فناوري اطلاعات
توسعه ي كارآفريني شركتي
 
كارآفريني دانش بنيان:
كارآفريني دانش بر
نقش انكوباتورهاي كسب و كار و پارك هاي علم و فناوري در كارآفريني دانش بنيان
نقش دانش در فعاليت هاي نوآورانه
محصولات  و خدمات مبتني بر دانش و فعاليت هاي كارآفرينانه
انواع دانش و فرآيند هاي كارآفريني، توسعه ي كسب و كارها و تجاري سازي
همجواري و توسعه خوشه­هاي دانش و نوآوري
 
بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني:
سهولت انجام كسب و كار و بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني
ساختارمندي (ساخت­گرايي) و توسعه فرصت هاي كارآفريني
پيوند كارآفرينان و محيط كسب و كار
كارآفرينان و بهره برداري از فرصت هاي بين المللي
بهره برداري از فرصت هاي كارآفرينانه در مناطق آزاد
خلق و كشف فرصت هاي ملي و بين المللي كارآفريني
ارزيابي ايده هاي كارآفرينانه
 
 محورهاي بازاريابي
 
بازاريابي استراتژيك و استراتژي هاي بازاريابي
بازاريابي صنعتي
بازاريابي خدمات
بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات
تحقيقات بازاريابي
پديده هاي نوين در بازاريابي
بازاريابي الكترونيكي، نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي ، كاربرد ابزارهاي مديريتي در بازاريابي، بازاريابي معكوس، بازاريابي موسسات غيرانتفاعي، بازاريابي نفر به نفر
مديريت فروش و تكنيكهاي مذاكره
رفتار مصرف كننده
مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
مديريت نام ونشان تجاري
اصول اخلاقي و مسئوليتهاي اجتماعي در بازاريابي
آسيب شناسي بازاريابي در ايران
 
مفاهيم نظري تحقيقات بازاريابي
·   روش ­ها و فرآيندهاي تحقيقات بازاريابي
·   ضرورت­ ها و كاركردهاي تحقيقات بازاريابي
·   تئوري ها، روند­ها و مكاتب تحقيقات بازاريابي
·   پژوهش ­هاي بازاريابي مصرفي و صنعتي
·   روندهاي توسعه تحقيقات بازار در ايران و جهان
·   راهكارها و مزاياي تحقيقات بازار براي سازمان هاي ايراني
 
مفاهيم اجرايي تحقيقات بازاريابي
·   روش ­هاي گردآوري، تجميع و تحليل داده­ ها
·   سيستم ­هاي اطلاعاتي و هوشمندي بازاريابي
·   الگوهاي تحليلي كمي و كيفي در تحقيقات بازاريابي
·   روش ­هاي ارزيابي ارزش برند و آزمون نام تجاري محصولات
·   روش ­هاي آماري و نرم ­افزاري در تحقيقات بازاريابي
·  چالش­هاي اجرايي تحقيقات بازاريابي در ايران
·   برون سپاري و الگوبرداري از برترين عملكردها
 
 حوزه هاي كاربردي تحقيقات بازاريابي
·   تحقيقات بازاريابي مرتبط با آميخته بازاريابي
· تحقيقات بازاريابي مرتبط با استراتژي­هاي بازاريابي
·   تحقيقات بازاريابي مرتبط با بخش بندي بازار و جايگاه­ يابي
·   تحقيقات بازاريابي مرتبط با با پيش‌بيني تبليغات و فروش
·   تحقيقات بازاريابي مرتبط با رفتار مصرف ­كننده
·   تحقيقات بازاريابي مرتبط با برندسازي
 
 حوزه هاي نوين تحقيقات بازاريابي
·   معرفي حوزه ­هاي نوين در تحقيقات بازاريابي
·   معرفي روش هاي جديد در تحقيقات بازاريابي
·   كاربرد ابزارهاي جديد در تحقيقات بازاريابي
·   معرفي بازارهاي نوين و كاربرد تحقيقات بازاريابي
·   مميزي بازاريابي و سنجش اثربخشي بازاريابي
·   نقش تحقيقات بازاريابي در دوران ركود و بحران
·   الزامات حقوقي و بسترهاي تحقيقات بازار

نظرات