اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران

اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران

محورهاي همايش:

محورهاي مهندسي معماري و شهرسازي :
 بوم شناسي
مديريت شهري
طراحي شهري
مديريت پروژه
معماري داخلي
شهر بدون اتومبيل
انرژي هاي پايدار
فرهنگ، هنر و معماري
معماري و توسعه پايدار
پايداري در شهرسازي
پايداري و محيط زيست
معماري وشهرسازي اسلامي
مرمت بافت ها و آثار تاريخي
مديريت سيستم هاي حمل و نقل 
برنامه ريزي منطقه اي و شهري
شهرسازي و توسعه نوين شهري
شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
زباله و آلودگي هاي زيست محيطي
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
مفهوم شناسي معماري و شهرسازي
فضاهاي سبز و محيط زيست شهري
زيبا شناسي در معماري و شهرسازي
تعاملات اجتماعي در فضاهاي شهري
شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
بحران آب و راهكارهاي كاهش مصرف
برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري
مقاومت سازي و بهسازي ساخته هاي شهري
تاثير بزرگراه ها و شاپينگ مال ها در بافت شهري
انديشه ها و فن آوري هاي نو در معماري و شهرسازي
مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب
اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
 
محورهاي مهندسي عمران:
 - مهندسي سازه
- سازه‌‌هاي بتني
- سازه‌‌هاي فولادي
- مكانيك جامدات
- روش‌هاي عددي در مهندسي سازه
- مواد‏، مصالح و تكنولوژي بتن
 
مهندسي زلزله
- آسيب‌پذيري و بهسازي لرزه‌اي سازه‌ها
- ديناميك سازه
- اندركنش خاك و سازه
- تحليل خطر زلزله
- طراحي لرزه‌اي شريان‌هاي حياتي
- كنترل سازه‌ها
 
مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
- سازه‌‌هاي دريايي
- سازه‌هاي هيدروليكي
- روش‌هاي عددي در مهندسي سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
 
مهندسي آب
- مهندسي و مديريت منابع آب
- روش‌هاي عددي در مهندسي آب
- مهندسي رودخانه و سواحل
 
مهندسي ژئوتكنيك
- ژئوتكنيك لرزه‌اي
- سازه‌هاي خاكي
- تست‌هاي آزمايشگاهي و صحرايي
- مهندسي پي
- مدل‌سازي و روش‌هاي عددي در مهندسي ژئوتكنيك
- تونل‌سازي و مكانيك سنگ
- بهسازي خاك
 
مهندسي محيط‌زيست و توسعۀ پايدار
- آب و فاضلاب
- آلودگي هوا
- مواد زائد جامد
 
مهندسي راه، حمل‌و‌نقل و ترافيك
- طرح هندسي راه
- روش‌هاي عددي در روسازي راه
- مهندسي ترافيك
- برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
- مواد، مصالح و تكنولوژي آسفالت
 
مديريت ساخت
- روش‌هاي نوين ساخت
- مديريت پروژه
- مهندسي ارزش
 
مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك
- ژئودزي
- فتوگرامتري
- سيستم اطلاعات جغرافيائي
- هيدروگرافي
- سنجش از دور
- روش‌هاي عددي در مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك
 
ساير زمينه‌هاي مرتبط
- مديريت بحران و پدافند غيرعامل
- فناوري و مواد نوين
- آموزش در مهندسي عمران
- اخلاق مهندسي

نظرات