همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

محورهاي كنفرانس: 
-مباحث ويژه مديريت دولتي نوين
-رهبري و رفتار سازماني در سازمان هاي نوين
-مديريت منابع انساني در افق 1404
-مباحث ويژه سرمايه هاي انساني در سازمان هاي نوين
-مديريت صنعتي در سازمان هاي نوين 
-مديريت كيفيت، بهره وري و تعالي سازماني در افق 1404
-مديريت بازرگاني و بازاريابي در چشم انداز 1404
-مديريت استراتژيك و رقابت در سازمان هاي نوين بين المللي
-مديريت سيستم ها و فناوري اطلاعات در چشم انداز 1404
-مديريت رسانه در افق 1404 
-مديريت مالي سازمانهاي دولتي در افق 1404
-الگوها و راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در ايران 1404
-چالش هاي نوين در مديريت آموزشي
-راهكارها و چالشها مديريت اسلامي در افق 1404
-برنامه ريزي و آينده پژوهي در مديريت شهري
-مديريت بيمه و بيمه هاي نوين در افق 1404

نظرات