نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

محورهاي همايش:

- مهندسي سازه 
-مهندسي زلزله
-مهندسي خاك و پي
 - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
- مهندسي سازه هاي دريايي
- مهندسي راه و ترابري
- مهندسي منابع آب
 - مهندسي محيط زيست
-و...

نظرات